Op 1 januari 2027 moet de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel voltooid zijn. Behalve de nieuwe pensioenopbouw dienen ook al opgebouwde pensioenrechten- en aanspraken geregeld zijn. Een uitzonderlijk, veelomvattend en complex traject, ook voor ons als strategisch pensioenadviseur.

 

Onderdelen als datakwaliteit en IT-systemen staan in de schijnwerpers en kunnen (reputatie)schade opleveren bij disfunctioneren. Hetzelfde geldt voor vermogensbeheer, waarbij er negatieve effecten kunnen zijn in de vorm van underperformance, hoge kosten of schenden van ESG-normen. Zijn uw bestaande dienstverleners nog steeds de beste partijen voor het nieuwe pensioencontract? Wat zijn de risico’s en aandachtspunten voor uw pensioenfonds?

 

Het zijn vragen die in een vroeg stadium besproken moeten worden. Met name voor pensioenfondsen waarbij de toekomstdiscussie van het fonds zelf wordt gevoerd, zijn de huidige uitvoerders niet vanzelfsprekend de nieuwe uitvoerders. Wij hebben ervaring met alle pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders en kunnen u van dienst zijn bij het evaluatie- en keuzetraject. Hierbij maken wij onder andere gebruik van een checklist, ter waarborging van volledigheid en voor de vergelijkbaarheid van partijen.

 


Te vaak is door het pensioenfonds en de sociale partners niet vastgelegd wat er nodig is om in samenspraak tot de relevante keuzes te komen. In dit proces is het essentieel om alle belangen mee te wegen en gebruik te maken van elkaars expertises. De belangrijkste mijlpaal in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is het daadwerkelijke transitiemoment. Vanaf wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling gelden? Wanneer wordt het verleden ingebracht in de nieuwe regeling (invaren)? Uit een enquête van DNB onder pensioenfondsen lijkt de planning van het transitiemoment gelijk verdeeld over 2024, 2025 en 2026. Wat is uw ambitie?


Keuzes maken

Wordt er gekozen voor de solidaire of de flexibele premieovereenkomst? In beginsel is dit een keuze voor de sociale partners, maar ook het pensioenfondsbestuur speelt een rol, als uitvoerder. Het bestuur wil immers een regeling uitvoeren die voldoet aan de wensen en uitgangspunten van partijen, met de deelnemers op de eerste plaats.

 

De standaardkeuze van de wetgever voor invaren is logisch, gegeven de algemene wens tot stelselwijziging. Maar wellicht is invaren voor u niet de meest logische keuze. Om het nadeel op deelnemersniveau exact in kaart te brengen, is duidelijkheid nodig over de invulling van de nieuwe premieregeling. Sociale partners kunnen alvast nadenken over de eerste vraag: in welke situatie is een adequate compensatie aan de orde? Bij Mercer hebben we verschillende meetmethoden beschikbaar en kunnen we u bijstaan in dit vergelijkingstraject.

Beleggen kan en mag anders

 

In het beleggingsproces wordt in het nieuwe stelsel meer gekeken naar de gekozen risicohouding van de deelnemer en leeftijdscohorten. Het beleggingsbeleid zal hierdoor in grote lijnen niet drastisch wijzigen, maar door het pensioenakkoord zijn er wel een aantal zaken anders straks.

 

Zo vervalt het Vereist Eigen Vermogen (VEV), waardoor pensioenfondsen meer vrijheid krijgen om te beleggen. Bijvoorbeeld in illiquide categorieën zoals private markets. Ook de rente-afdekking verandert; het hedgen van het renterisico is minder noodzakelijk, omdat de wettelijke verplichting vervalt. Dat heeft als gevolg dat er bijvoorbeeld minder obligaties hoeven worden aangehouden. Dit blijft natuurlijk verschillen per fonds, waardoor het inrichten van het beleggingsbeleid altijd maatwerk vereist.

 

Het nieuwe pensioenstelsel biedt meer vrijheid om het beleggingsbeleid af te stemmen op de deelnemers. Aan de andere kant wordt het voor deelnemers veel zichtbaarder dat de uitkomst van hun pensioen direct is gerelateerd aan het beleggingsresultaat. Dat betekent dat er een grote rol is weggelegd voor heldere communicatie over de beleggingen richting de deelnemers. Ook bij dit aspect kan Mercer u van dienst zijn. 


Contact

Wilt u weten over hoe Mercer uw organisatie kan bijstaan op het gebied van investment management? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

*Required Fields