Wat kan Mercer betekenen op het gebied van integraal risicomanagement

 

Veel pensioenfondsen hebben al de nodige stappen gezet om risicomanagement onderdeel te maken van hun organisatie. Mercer kan u ondersteunen door u inzicht te geven hoe u integraal risicomanagement binnen uw pensioenfonds verder kunt realiseren en kunt inbedden in de dagelijkse bedrijfsvoering van uw pensioenfonds.

Wij kunnen uw pensioenfonds onder andere ondersteunen bij:

Mercer heeft ruime ervaring in het adviseren over en uitvoeren van integraal risicomanagement. Enerzijds adviseren wij pensioenfondsen al jaren over de wijze waarop zij (delen van) de risicomanagementcyclus kunnen doorlopen, anderzijds zijn wij door meerdere pensioenfondsen en (zorg)verzekeraars aangesteld als externe risicomanager om te ondersteunen bij de uitvoering (1e lijn) of als degene die controleert (2e lijn). 

 

Integraal risicomanagement

Pensioenwet en IORP II eisen een integere en beheerste bedrijfsvoering

Het doel van integraal risico management is een integere en beheerste bedrijfsvoering. Integraal risicomanagement draagt bij aan een effectieve beheersing van de risico’s die van invloed kunnen zijn op het realiseren van de doelstelling(en) van het fonds in een steeds complexere omgeving. 

Mercer ziet integraal risicomanagement als het interactieve proces van:

 1. het opstellen van de risicostrategie, het risicoprofiel en de risicobereidheid;
 2. het identificeren van de risico’s, het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing;
 3. de monitoring van de financiële en niet-financiële risico’s en de analyse van de werking van de beheersmaatregelen, en
 4. de terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen en de evaluatie van het risicomanagementbeleid.

Om er voor te zorgen dat integraal risicomanagement geborgd wordt in de organisatie van het pensioenfonds is het belangrijk dat de risicomanagementcyclus continue wordt doorlopen.

 

'In control'

Hoe zorgt u ervoor dat u aantoonbaar ‘in control’ bent over de risico’s die uw pensioenfonds met zich meebrengt? 

Samen met u kunnen wij de onderstaande stappen uit de risicomanagementcyclus doorlopen. Het doorlopen van deze verschillende stappen uit de risicomanagementcyclus zorgt ervoor dat u zich bewust bent van de impact van de verschillende risico’s op uw pensioenfonds, van de onderlinge samenhang van deze risico’s, alsook van de opties voor beheersing (mitigering) van de risico’s en de verschillende consequenties van de mitigerende maatregelen. 

Risicoanalyse bij uw pensioenfonds

De risicoanalyse (het identificeren van risico’s) is een belangrijk onderdeel van de risicomanagementcyclus. Risico’s kunnen worden gesplitst in financiële en niet-financiële risico’s:

 • Financiële risico’s zoals renterisico, marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico.
 • Niet-financiele risico’s waaronder operationeel risico, uitbestedingsrisico, IT risico en integriteitsrisico.

Hoe Mercer kan helpen bij het in kaart brengen van de risico's

Wij kunnen uw pensioenfonds onder andere ondersteunen op de volgende onderdelen:

 • Het opstellen van een risicomanagementhandboek.
 • Het inrichten en het vormgeven van integraal risicomanagement.
 • Het in kaart brengen van de risico’s die voor uw fonds van belang zijn en de wijze waarop u deze risico’s kunt mitigeren dan wel het beoordelen van de uitgevoerde risicoanalyse inclusief advies inzake verbetermogelijkheden.
 • Vervullen van de rol van 2e lijns risicomanager.

 

Implementatie IORP II

Hoe zorgt u ervoor dat u de IORP II wetgeving tijdig heeft geïmplementeerd?  

Begin 2019 dienen pensioenfondsen te voldoen aan de nadere regelgeving als gevolg van IORP II. De belangrijkste wijziging is de aanvullende regelgeving inzake governance: 

 • de vereiste van integraal risicomanagement, 
 • de introductie van drie sleutelfuncties (risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie) en 
 • de toevoeging van een verplichte, minimaal driejaarlijks uit te voeren eigenrisicobeoordeling. 

Hoe Mercer kan helpen bij de implementatie van IORP II 

Naast het doorlopen van de stappen uit de risicomanagementcyclus om zo uw integraal risicomanagement op het gewenste niveau te brengen, kunnen wij u ondersteunen door onder andere:

 • Het verzorgen van een kennissessie over IORP II.
 • Het verzorgen van een workshop over de inrichting van de drie sleutelfuncties i.c. het toekennen van de sleutelfuncties aan de juiste personen voor wat betreft enerzijds houderschap en anderzijds uitvoering van werkzaamheden.
 • Het opstellen van een checklist met alle fondsdocumenten die aangepast dienen te worden uit hoofde van IORP II en het daadwerkelijk aanpassen van de betreffende documenten.
 • Helpen bij het uitvoeren van een eigenrisicobeoordeling.                                                              
Uw contactpersonen

Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Required Fields

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.