DEZE PRIVACYVERKLARING IS VOOR ALLE BEZOEKERS UIT DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE. INDIEN U ZICH BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) BEVINDT, KLIK DAN HIER.

 

If you would prefer to read this notice in English please click here.

 

Mercer en haar relaties (wij) zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze klanten en gebruikers (u/uw) die onze website (de "Site") bezoeken. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en de manier waarop wij de persoonsgegevens vewerken,  die u ons rechtstreeks of via deze site, of via uw werkgever of benefit programma sponsor  vrijwillig heeft verstrekt.

 

Er kan aanvullende persoonlijke (en andere) informatie zijn die we over u of uw bedrijf in ons bezit hebben of verzamelen op grond van andere relaties die onderhevig zijn aan andere kennisgevingen, overeenkomsten en regels.

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de volgende gebieden:

(1) Informatie die we over u verzamelen

(2) Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

(3) Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

(4) Uw rechten en het opnemen van contact met ons

(5) Hoe wij cookies gebruiken

(6) Hoe wijzigingen in deze privacyverklaring zullen worden aangebracht


 

(1) Informatie die we over u verzamelen

 

Wij verzamelen en verwerken alle of sommige van de volgende persoonsgevens over u:

 

    (a) Informatie die vrijwillig door u is verstrekt:

 

Tijdens het gebruik van deze website kunt u ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken die ons helpt tegemoet te komen aan uw behoeften. U kunt ons bijvoorbeeld uw e-mailadres verstrekken om informatie aan te vragen, of u kunt ons uw postadres sturen zodat we u het materiaal kunnen verzenden waarom u hebt gevraagd. U kunt er ook voor kiezen om te solliciteren een baan bij het bedrijf en een sollicitatieformulier in te dienen via onze loopbaan-website https://careers.mmc.com/. Alle persoonlijke informatie die u ons toestuurt, wordt alleen gebruikt voor de doeleinden vermeld op de website of in deze kennisgeving.

 

    (b) Onze correspondentie

 

Indien u contact met ons opneemt, zullen wij doorgaans een dossier bijhouden van de correspondentie.

 

    (c) Enquêtegegevens

 

Wanneer we u vragen om een enquête in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, verzamelen wij de informatie die in de ingevulde vragenlijst wordt verstrekt.

 

    (d) Website en communicatiegebruik

 

Details van uw bezoeken aan de website en de informatie die wordt verzameld via cookies en andere volgtechnologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de hulpbronnen waartoe u toegang hebt verkregen.

 

(2) Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

 

Dit hoofdstuk beschrijft de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen. Ook stellen wij in overeenstemming met onze verplichtingen krachtens het Europees recht de “rechtsgronden” vast waarvan wij afhankelijk zijn aangaande de verwerking van informatie.

 

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming staat bedrijven toe persoonsgegevens te verwerken indien deze verwerking is toegestaan in de specifieke "rechtsgronden" zoals vastgelegd in de wet (De volledige omschrijving van elk van deze rechtsgronden kunt u hier vinden).

 

Houd er rekening mee dat naast de bekendmakingen die we hieronder hebben vermeld, we in sommige omstandigheden ook persoonsgegevens bekend zullen maken aan serviceproviders, leveranciers, agenten en gelieerde ondernemingen van het bedrijf die namens ons in deze kennisgeving beschreven activiteiten uitvoeren.

 

    (a) Effectief communiceren met u en het uitvoeren van onze activiteiten

 

Om onze activiteiten uit te voeren, waaronder het beantwoorden van uw vragen of op een andere wijze met u communiceren, of voor het uitvoeren van onze verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten tussen u en ons, wat in sommige gevallen kan inhouden dat uw gegevens aan derden, zoals agenten of leveranciers of aan onze adviseurs (bijvoorbeeld juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs) worden verstrekt.

 

Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst  en gerechtvaardigde belangen (zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen en diensten aan u kunnen leveren )

 

    (b) Om u te voorzien van marketingmateriaal

 

Om u te voorzien van updates en aanbiedingen waar u bewust voor hebt gekozen om deze te ontvangen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor de marketing van onze eigen producten en diensten aan u per post, e-mail, sms, telefoon en fax en, indien wettelijk vereist, vragen wij uw toestemming wanneer wij uw gegevens voor het uitvoeren van dit soort marketingactiviteiten verzamelen. Wij bieden een optie om u af te melden voor verdere communicatie over eventuele elektronische marketingcommunicatie die naar u wordt verstuurd, of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen zoals hieronder wordt uiteengezet.

 

Rechtsgrond: instemming en gerechtvaardigd belang (zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuws met betrekking tot onze producten en diensten)

 

    (c) Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden

 

Voor het analyseren van uw persoonsgegevens samen met de informatie van andere klanten voor data-analysedoeleinden, inclusief het creëren van  inzichten, rapporten en andere analyses om de kwaliteit van Mercers advies, producten en dienstverlening te verbeteren en te promoten. De uitkomst van dergelijke analyses is niet herleidbaar naar specifieke klanten of individuen.

 

Rechtsgrond: gerechtvaardigde belangen (om onze dienstverlening te verbeteren.)

 

    (d) Voor het monitoren van bepaalde activiteiten

 

Om toezicht te houden op vragen en transacties ter borging van de kwaliteit van de dienstverlening, naleving van procedures en fraudebestrijding.

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichtingen, juridische claims en gerechtvaardigde belangen (om de kwaliteit en rechtmatigheid van onze diensten te verzekeren)

 

    (e) Om u op de hoogte te houden van wijzigingen

 

Om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot   onze diensten en producten

 

Rechtsgrond: gerechtvaardigde belangen (om u te informeren over wijzigingen in  onze dienstverlening)

 

    (f) Om ervoor te zorgen dat website-content relevant is

 

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites voor u en uw apparatuur op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd. Dit kan inhouden dat uw gegevens aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners worden doorgespeeld.

 

Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen u te voorzien van content en diensten op de websites)

 

    (g) Ons zakenmodel te reorganiseren of hier veranderingen aan te brengen

 

Indien wij: (i) zijn onderworpen aan onderhandelingen voor de verkoop van ons bedrijf of een deel daarvan aan een derde partij; (ii) worden verkocht aan een derde partij; of (iii) een reorganisatie ondergaan, moeten we mogelijk sommige of al uw persoonsgegevens overdragen aan de betreffende derde partij (of zijn adviseurs) als onderdeel van een due diligence-onderzoek voor de analyse van enige voorgenomen verkoop of reorganisatie. We moeten mogelijk ook uw persoonsgegevens overdragen aan deze gereorganiseerde entiteit of derde partij na de verkoop of reorganisatie, zodat deze entiteit of derde partij de gegevens kan gebruiken voor dezelfde doeleinden zoals uiteengezet in deze kennisgeving.

 

Rechtsgrond: gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen ons zakenmodel te veranderen)

 

    (h) In het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als onderdeel van een dialoog met de wetgever en toezichthouders. Hieronder valt mogelijk het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, wetgevers, toezichthouders en/of onderzoeken door dergelijke partijen, overal ter wereld of waar nodig. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen wij een dergelijk verzoek aan u doorsturen of u op de hoogte stellen voordat wij op dergelijke verzoeken reageren, tenzij dit afbreuk zou doen aan de preventie of de opsporing van een misdrijf.

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, gerechtvaardigde belangen (voor de samenwerking met toezichthouders en wetgevende autoriteiten)

   

 (i) Voor fraude, de bestrijding van witwassen en de controle op sancties

 

Bij het aangaan of onderhouden van klantrelaties voor het verlenen van bepaalde diensten verwerken wij uw persoonsgegevens met oog op de bestrijding van fraude en witwassen, of het controleren op mogelijke schending van sancties.

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichtingen

 

    (j) Het verstrekken van actuariële diensten

 

Mercer en onze actuarissen verwerken persoonsgegevens om actuariële diensten aan te bieden, waaronder de waardering van de pensioenregelingen van onze klanten, het uitvoeren van complexe berekeningen van individuele pensioenuitkeringen, het adviseren over het beheer van pensioenverplichtingen, het naleven van wettelijke taken of het bieden van dergelijke andere, door klanten gevraagde diensten, en uitgevoerd door een lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap , met inbegrip van actuarissen.

 

Rechtsgrond: gerechtvaardigde belangen

 

(3) Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

 

    (a) Internetveiligheid

 

Geen enkele gegevensoverdracht via internet of de website kan gegarandeerd veilig zijn tegen indringers. We handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming.

 

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en gebruikt met inachtneming van ons beveiligingsbeleid en -normen. Waar we u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van andere beveiligingsprocedures waarvan wij u op de hoogte brengen of hebben gebracht. Wij vragen u uw wachtwoord nooit met iemand te delen.

 

    (b) Uitvoer naar landen buiten de EER

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door medewerkers of leveranciers in, doorgestuurd naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten het land waarin u zich bevindt, waarin de wetgeving inzake gegevensbescherming van een lager niveau kan zijn dan in uw land. Wij zullen in alle gevallen uw persoonsgegevens beschermen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 

Waar we persoonsgegevens van binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) buiten de EER hebben geëxporteerd, zijn wij verplicht om specifieke maatregelen te nemen ter bescherming van de desbetreffende persoonsgegevens. Sommige landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als zijnde landen die gelijkwaardige beveiliging bieden inzake gegevensbescherming en daarom gelden geen extra waarborgen bij de export van persoonsgegevens aan deze landen. Bij export van gegevens aan landen die niet zijn goedgekeurd (zie de volledige lijst hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) zullen wij juridische grondslagen vaststellen die een dergelijke overdracht rechtvaardigen, zoals MMC Binding Corporate Rules, modelcontractbepalingen of andere, toegestane juridische grondslagen.

 

Neem contact met ons op zoals hieronder wordt beschreven als u een kopie wilt zien van de specifieke voorzorgsmaatregelen die worden toegepast bij de export van uw persoonsgegevens.

 

    (c) Opslagbeperking

 

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden) waarvoor ze werden verzameld en eventuele andere toegestane doeleinden (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor het doel waarvoor we de gegevens oorspronkelijk verzamelden, om zo te voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten). Onze bewaartermijnen worden op basis van bedrijfsbehoeften vastgesteld, en uw niet langer benodigde gegevens zijn ofwel onomkeerbaar geanonimiseerd (waarbij de anonieme informatie wordt behouden) of op een veilige manier vernietigd.

 

(4) Uw rechten en het opnemen van contact met ons

 

    (a) Marketing

 

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerkengebruiken. U kunt te allen tijde gebruikmaken van dit recht door te klikken op de optie "Afmelden" op ieder elektronische marketingcommunicatie die naar u verzonden wordt, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder wordt uiteengezet.

 

    (b) Gegevens bijwerken

 

We zullen redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

 

    (c) Uw rechten

 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder wordt uiteengezet. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om:

  • a) ons te vragen u meer informatie te verstrekken over het gebruik dat wij van uw gegevens maken;
  • b) ons te verplichten u een kopie te bezorgen van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt;
  • c) ons te verplichten om eventuele onjuistheden in de persoonsgegevens die wij verwerken  te rectificeren;
  • d) van ons te eisen dat we persoonsgegevens verwijderen waarvoor wij voor gebruik niet langer een wettelijke reden hebben;
  • e) bezwaar te maken tegen elke verwerking die Mercer rechtvaardigt op grond van "legitieme belangen,” tenzij onze redenen voor dergelijke verwerking zwaarder wegen dan enig nadeel aangaande uw rechten op gegevensbescherming;
  • f) bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief eventuele profilering voor dergelijke doeleinden); en
  • g) ons te verplichten onszelf beperkingen op te leggen hoe wij uw gegevens gebruiken terwijl uw aanvraag in behandeling is,

en waar de verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of zoals aangegeven op het moment dat de toestemming werd verleend.

 

Uw uitoefening van deze rechten is onderhevig aan bepaalde vrijstellingen ter bescherming van het openbaar belang (bijvoorbeeld de preventie of opsporing van criminaliteit) en onze belangen (bijvoorbeeld het behoud van wettelijk voorrecht).

 

Indien u een of meerdere van deze rechten uitoefent, controleren we uw rechten en reageren in de meeste gevallen binnen een maand.

 

Wanneer u niet tevreden bent over ons gebruik van uw persoonsgegevens of ons antwoord op enige uitoefening van deze rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming in uw land.

 

    (d) Contact met ons opnemen

 

Afhankelijk van waar u zich bevindt, zal de "gegevensbeheerder" van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt onder deze Privacyverklaring afwijken. Zie hier voor meer informatie voor een lijst van welke groepsmaatschappijen de gegevensbeheerder zijn in welke landen.

 

Wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op privacycoordinator@mercer.com.

 

(5) Hoe wij cookies gebruiken

 

We gebruiken verschillende hulpmiddelen om de gebruikerservaring van de Site te verbeteren en gebruikers van de website te volgen, inclusief cookies en webbakens. Cookies zijn kleine stukjes tekst die een website op uw computer plaatst om u te helpen informatie over uw bezoek te onthouden. Webbakens zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie die onzichtbaar op de webpagina's zijn ingesloten. Cookies en webbakens kunnen geen gegevens van de harde schijf van uw computer lezen of uw persoonsgegevens verzamelen. Wij gebruiken de informatie die is verzameld uit cookies en webbakens om uw ervaring en de algehele kwaliteit van onze diensten te verbeteren. We kunnen ook cookies en webbakens gebruiken om informatie van derden (zoals Google) te verzamelen om reclame te maken voor onze producten en diensten, om zo de effectiviteit van onze marketing of de prestaties van deze Site te analyseren, en om te bepalen of u mogelijk geïnteresseerd bent in andere producten of diensten. We maken ook gebruik van webbakens voor het afleveren van cookies en het maken van analyses. Onze cookies en webbakens kunnen ook afkomstig zijn van externe dienstverleners die toestemming hebben om dergelijke hulpmiddelen op onze Site te plaatsen.

 

U kunt het accepteren en verwijderen van cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er rekening mee dat het weigeren of verwijderen van cookies van invloed kan zijn op uw surfervaring op de Site, of kan voorkomen dat u gebruik kunt maken van sommige diensten op de website. Dit kan resulteren in het verwijderen van eventuele voorkeuren die u hebt ingesteld. Voor meer informatie over het weigeren of verwijderen van cookies, raadpleegt u de helpdocumentatie van uw browser of apparaat. Wij horen bij advertentienetwerken die mogelijk gebruikmaken van uw browsergeschiedenis op deelnemende website om op deze websites advertenties op basis van uw interesses te tonen. Omdat de gegevens die worden gebruikt voor op interesses gebaseerd adverteren ook worden gebruikt voor andere noodzakelijke doeleinden (waaronder het leveren van onze producten, analyses en fraudedetectie), betekent het opteren voor op interesses gebaseerd adverteren niet dat die gegevens niet worden verzameld. Het betekent ook niet dat u geen advertenties meer ontvangt of minder advertenties ziet. Als u zich echter wel afmeldt, zijn de advertenties die u ontvangt niet langer gebaseerd op interesses en zijn ze mogelijk voor u minder relevant. Het bedrijf gebruikt geen technologie die niet-tracken signalen uit uw browser herkent. U kunt zich ook afmelden voor advertenties op het internet door een browserinvoegtoepassing van de externe partij te installeren, indien beschikbaar. Zie voor meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

Voor het garanderen van netwerkbeveiliging en een consistente dienstverlening voor alle gebruikers, gebruikt het bedrijf daarnaast softwareprogramma's voor handelingen als de monitoring van netwerkverkeer, de identificatie van ongeoorloofde toegang of toegang tot niet-openbare informatie, en de detectie van computervirussen en andere software die de bedrijfscomputers op het netwerk kunnen schaden, alsmede de prestaties van het bedrijfsnetwerk en deze Site verfijnen. In het kader van een dergelijke monitoring detecteren deze programma's mogelijk aanvullende informatie van uw computer, zoals uw IP adres, adressen van netwerkpakketten en overige technische informatie. Dergelijke informatie wordt alleen gebruikt voor het handhaven van de beveiliging en prestaties van de netwerken en computersystemen van het Bedrijf.

 

(6) Hoe wijzigingen in deze privacyverklaring zullen worden aangebracht

 

We kunnen de inhoud van onze websites wijzigen alsmede de manier waarop wij cookies gebruiken, en daarom kunnen onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid in de toekomst van tijd tot tijd veranderen. Indien we deze Privacyverkaring wijzigen, werken we de datum bij waarop de Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Wanneer deze wijzigingen essentieel zijn, zullen we redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2019.

 

[BACK TO TOP]