Pensioenuitdagingen in beeld
Wetsvoorstel waarin ondernemingsraad meer bevoegdheden krijgt inzake pensioen aangenomen

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen’ aangenomen.

Deze wet beoogt een geconstateerde leemte in de medezeggenschap te repareren. Bij pensioenfondsen was er namelijk geen medezeggenschap aan de zijde van de onderneming maar alleen aan de zijde van het pensioenfonds. Die medezeggenschap bij het pensioenfonds ziet in veel gevallen evenwel alleen toe op de uitvoering van de pensioenregeling en niet op de inhoud daarvan. Dat betekent dat er ten aanzien van de inhoud van de pensioenregeling geen betrokkenheid is van een medezeggenschapsorgaan, hetgeen onwenselijk wordt geacht door het Kabinet.

Op basis van dit wetsvoorstel krijgt de ondernemingsraad bij iedere (pensioen)regeling op grond van een pensioenovereenkomst een instemmingsrecht bij vaststelling, intrekking of wijziging van een pensioenregeling. Daarbij maakt het niet meer uit bij welke instelling de pensioenregeling is/wordt ondergebracht. Het moet uiteraard wel om een pensioenregeling van de werkgever gaan. Een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling wordt daarmee ook expliciet uitgezonderd van dit instemmingsrecht.

Het instemmingsrecht ziet nadrukkelijk toe op de inhoud van de pensioenregeling en niet op de afspraken die door de werkgever met de pensioenuitvoerder worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van die regeling. In de praktijk zijn er evenwel elementen die op het scheidsvlak zitten. Daarvoor geeft dit wetsvoorstel ook meer houvast.

In het wetsvoorstel wordt daarin meer duidelijkheid gebracht door te bepalen dat regelingen die zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst ook onder dit instemmingsrecht vallen. Daaronder vallen volgens de wet in ieder geval afspraken over de vaststelling van de premie en over de toeslagverlening. Tenslotte wordt expliciet geregeld dat dit instemmingsrecht zich ook uitstrekt ten aanzien van de selectie van de pensioenuitvoerder. Maar te denken valt hierbij bijvoorbeeld ook aan verzekeringstechnische beperkingen, zoals uitsluitingen en vermindering van dekking in bepaalde situaties.

De behandeling in de Eerste Kamer wordt verwacht aan te vangen op 14 juni. Oorspronkelijk doel was dat het wetsvoorstel op 1 juli 2016 in werking zou treden. Die datum lijkt daarmee niet echt meer realistisch. De datum van inwerkingtreding zal uiteindelijk bij Koninklijk Besluit worden bepaald.