Pensioen in 2017

Tijdens Prinsjesdag zijn de wijzigingen rondom Pensioen in 2018 bekend gemaakt. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet:

Verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen bij fusie mogelijk met gescheiden vermogens

Het kabinet is voornemens om met ingang van 1 januari 2018 verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-fondsen de mogelijkheid te bieden om bij een fusie tijdelijk gescheiden vermogens aan te houden, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan ter bescherming van de deelnemer en de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling.

Planning: wetsvoorstel na de zomer 2017 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

Aantal pensioenfondsen

Het aantal pensioenfondsen neemt jaarlijks af. Het gaat hierbij vooral om de pensioenfondsen die vanwege de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien, nadenken over hun toekomstbestendigheid. Dit kan er toe leiden dat pensioenfondsen fuseren of dat de uitvoering van de pensioenregeling wordt ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een premiepensioeninstelling, een verzekeraar of een ander (algemeen) pensioenfonds. Het aandeel pensioenfondsen – ook in termen van daarbij betrokken deelnemers en gepensioneerden – met een dekkingsgraad lager dan 130% is vergelijkbaar met dat van voorafgaande jaren.

Versterking bestuur pensioenfondsen

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen.

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens begin 2018 aan beide Kamers gemeld worden.

Pensioencommunicatie

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk.

Wet Pensioencommunicatie is 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden. Onderzoek in 2018.

Keuzerecht pensioeningang

Het keuzerecht rond de ingang van de pensioendatum wil de Staatssecretaris snel nader bestuderen. Als het enigszins kan neemt de Staatssecretaris het in de beantwoording van de Kamervragen van de heer Omtzigt over de kleine pensioenen mee.

Dit onderwerp gaat meelopen in het wetstraject waardeoverdracht en kleine pensioenen, dat naar verwachting in augustus 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend (voor Prinsjesdag).

NB. Dat lijkt niet te zijn gebeurd.

Inzage recht intern toezicht pensioenfonds

Tijdens de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de Staatssecretaris toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van de organisatiebepalingen uit deze wet – 1 juli 2017 – een evaluatie uit te zullen voeren. De Staatssecretaris is bereid om in het kader van deze evaluatie de wenselijkheid van een inzagerecht van verantwoordingsorganen in contracten en kosten van het pensioenfonds mee te nemen.

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens begin 2018 aan beide Kamers gemeld worden

Instemmingsrecht ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van VVD en PvdA heeft de Staatssecretaris toegezegd om de uitvoering van de wet in de praktijk – inclusief eventuele procedures bij de rechter – te monitoren en de Tweede Kamer daarover na twee jaar te informeren.

Planning: evaluatie medio 2018.

Grensoverschrijdende pensioenregelingen bij Apf

Het Kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn.

Bezien zal worden of dit kan meelopen in de evaluatie governance die in 2017 wordt uitgevoerd.

Vrijwillige aansluitingen bij bedrijfstakpensioenfondsen

Vrijwillige aansluitingen bij verplicht bpf: door middel van een extern onderzoek zal worden bekeken in hoevere vrijwillige aansluitingen plaatsvinden, of dit in de praktijk tot problemen leidt en zo ja of het wenselijk zou zijn dat hier beperkingen of randvoorwaarden aan verbonden zijn.

Er wordt naar gestreefd het onderzoek inclusief kabinetsreactie voor 01-10-2017 aan de Tweede Kamer te sturen (na Prinsjesdag).

Medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen

De Staatssecretaris beziet op welke wijze de aanbevelingen van de SER in het briefadvies medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen uitgewerkt kunnen worden.

Planning: brief naar de Tweede Kamer in najaar 2017 (na Prinsjesdag).

Problemen bij gelijke behandeling toeslagen in geval van een ‘carve-out’

Naar aanleiding van de vragen van het lid Lodders (VVD) meldt de Staatssecretaris dat DNB de eventuele blokkades voor een «carve out» tegen het licht zal houden en de Staatssecre-taris (of haar opvolger) zal informeren over haar bevindingen. In september wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd.

Verzoek is uitgezet bij DNB. Planning: in september 2017 brief naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

Inkooptarieven nettopensioen bij pensioenfondsen

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de amvb ter aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen uiterlijk 1 januari 2018 klaar zal zijn.

Planning: na bekendmaking in het Staatsblad in december 2017 kan het aangepaste Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling per 1 januari 2018 in werking treden.

Implementatie nieuwe IORP-richtlijn (pensioenfondsenrichtlijn)

Voor het einde van dit jaar ontvangt de Tweede Kamer informatie over de wijze waarop de communicatieartikelen uit de herziene IORP-richtlijn worden geïmplementeerd.

Planning: de Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

Contact met Mercer
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.