Vertrouwen in pensioenfondsen
Verbeterpunt #10, Pensioenfondsdeelnemers willen meer eigen keuze over uitkering van het pensioen

Volgens onderzoek uitgevoerd door Mercer zou het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers stijgen als hun pensioenfonds meer eigen keuze biedt over de uitkering van het pensioen.

Wat valt er (in Nederland) te kiezen aan een uitkering?


Nederland was tot voor kort één van de weinige landen wereldwijd waar op de pensioendatum de verplichting bestaat om voor het gehele kapitaal een annuiteit aan te kopen. In een groot deel van de landen bestaat de mogelijkheid om (al dan niet een deel van) het gespaarde kapitaal te gebruiken voor een andere doel dan pensioen annuïteiten. Alhoewel het huidige regeerakkoord de deur op een kiertje zette om te komen tot een eerste stap van het aanbrengen van samenhang tussen bijvoorbeeld pensioen en wonen, durfde deze regering het niet aan om die stap te maken. Heel jammer, want in een tijd waarin huizen onder water staan zou het zeker geen gek idee geweest zijn om mogelijk te maken dat pensioengeld op enig moment te  gebruiken om (al was het maar deels) een hypothecaire schuld af te lossen. Immers, pensioen gaat om inkomen, want bij een restschuld weer gebruikt moet worden om af te lossen.

Neemt niet weg dat er wel een eerste stap gemaakt is waarbij de keiharde set van uitkeringen zoals die van toepassing zijn geweest, nu zijn aangevuld met enkele nieuwe mogelijkheden. Vanuit de Motie Lodders (de individuele variant) alsmede het wetsvoorstel van de regering kunnen deelnemers keuzes maken over wat zij willen doen met het pensioengeld na de pensioendatum. Alhoewel de markt van verzekeraars nog maar zeer druppelsgewijs de mogelijkheden aanbiedt, biedt het pensioenfondsen de mogelijkheid om hun toegevoegde waarde aan deelnemers te laten zien. Immers, pensioenfondsen zijn in staat om zelf te bepalen welke mogelijkheden de deelnemers hebben als zij het kapitaal op het moment van expiratie bij het pensioenfonds achterlaten.

Behalve het bovenstaande topic (wat alleen van toepassing is op beschikbare premieregelingen) kunnen uiteraard ook pensioenfondsen met defined benefit uitkeringen mogelijkheden in het leven roepen als het gaat om keuzemogelijkheden op de pensioendatum. Een opvallend voorbeeld is dat wanneer mensen bij een beschikbare premieregeling een keuze kunnen maken over een geindexeerd (bij aanvang lager) pensioen of een niet-geindexeerd (bij aanvang hoger) pensioen, doorgaans niet geindexeerde uitkeringen worden gekozen. Dit roept de vraag op of die keuzemogelijkheid bij defined benefit regelingen ook gewenst is. Voeg daar nog aan toe dat door de lage rente en zelfs mogelijk deflatie het begrip indexatie wellicht in een ander licht komt te staan – althans in de ogen van de deelnemers. Dergelijke keuzes kunnen aanvullend op hoog/laag pensioen of uitgesteld pensioen worden aangeboden.

Verbetertip 19 Bekijk de mogelijkheden van doorbeleggen


In onze vorige cell gaven we reeds 18 verbetertips. Vandaar dat wij hier verder gaan met tips 19 en 20:

Alhoewel het wetsvoorstel verbeterde premieregeling zoals ingevoerd op 10 maart 2016 te wensen over laat aan mogelijkheden, flexibiliteit en duidelijkheid, valt er zeker voor pensioenfondsen het nodige  uit te halen in het belang van de deelnemer. Daarbij is de bestaande vaste uitkering de default, dus kiezen moet bewust plaatsvinden. Vooral de mogelijkheid van een tijdelijke annuïteit kan in tijden van lage rente een mooie oplossing zijn. In verschillende landen is “spend down modelling”, dus het modelleren van de uitgave fase ver ontwikkeld. Hier kan een pensioenfonds echt een stuk toegevoegde waarde laten zien ten opzichte van een verzekeraar.

Verbetertip 20: Kiezen kan alleen maar met hulp


De keuzes die gemaakt kunnen worden op het moment van de uitkeringsfase zijn belangrijk en bepalen het concrete inkomensniveau van de gepensioneerde tot het einde van zijn leven. De impact van een verkeerde keuze kan behoorlijk groot zijn. Begeleiding bij de te maken keuzes (op en/of in de jaren voorafgaand aan de pensioendatum) kan het vertrouwen van de deelnemers vergroten, maar het voeren van dergelijke gesprekken brengt uiteraard ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals verwoord in de eerdere column over communicatie heeft het simpelweg plaatsen van informatie op een internet site zeer waarschijnlijk niet de gewenste uitwerking. Kortom: maak een beleidsmatige keuze of het pensioenfonds die hulp wel of niet gaat bieden, maar realiseer ook dat wanneer er niet gekeken wordt door deelnemers soms nieuwe mogelijkheden onbenut blijven die een beter passend pensioen verloren laten gaan.

Dit was de laatste in een reeks van 10 cell die hopelijk bijdragen aan een grote vertrouwen van deelnemers in pensioenfondsen. Door een betere samenwerking en communicatie met de deelnemers, meer naar hun input te luisteren en hier ook actie op te nemen kan dit vertrouwen alleen maar groeien. Wij hopen dat u deze cell als nuttig en interessant hebben ervaren. Wilt u met iemand van Mercer spreken over de communicatie richting uw deelnemers en het doen van onderzoek naar het belang van uw deelnemers? Neem dan contact met ons op.