Met onze driemaandelijkse nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de actualiteiten en ontwikkelingen rond de dienstverlening die Mercer en Zilveren Kruis aan de Hogescholen, de Vereniging Hogescholen en Zestor bieden. In deze editie brengen wij graag de volgende actualiteiten en ontwikkelingen onder uw aandacht:

 

  1.  Wijziging team Zilveren Kruis
  2. Praktijkcasus werkdruk & verlenging Stimuleringsregeling Zestor – Aanpakken van werkdruk
  3.  Healthy Workplaces
  4.  Stimuleringsregeling Zestor - Inzet op ziekteverzuim


Wijziging team Zilveren Kruis

Vanaf dit collegejaar is het team van Zilveren Kruis dat de HBO-instellingen ondersteunt met vragen inzake vitaliteit, gezondheid en Livvit, gewijzigd. Mirjam Oosterbroek, die de leden van de Vereniging Hogescholen jarenlang heeft geadviseerd, gaat zich binnen Zilveren Kruis richten op andere sectoren.


Het team bestaat nu uit:

 

  • Ad Ghering (Senior Accountmanager)
  • Moära Lieuw-Hie (Consultant Gezond Ondernemen)
  • Oscar van Dam (Desk Accountmanager)
  • Daniëlle Veen (Desk Accountmanager)

 

Bij een nieuw team hoort ook een nieuwe werkwijze. Voor inhoudelijke vragen, betreffende Zilveren Kruis en Livvit dient u vanaf nu te mailen naar: team.branches@zilverenkruis.nl

 

Wij verzoeken u dit centrale emailadres te delen met uw collega’s die contact onderhouden met Zilveren Kruis.

 

Oscar van Dam en Daniëlle Veen helpen u graag verder.


Praktijkcasus werkdruk & verlenging Stimuleringsregeling Zestor

 

Inleiding

Sinds het aanbieden van de stimuleringsregeling “Aanpakken van werkdruk” van Zestor zijn er veel verschillende aanvragen ontvangen. Iedere aanvraag behoeft een individuele beoordeling en een maatwerk oplossing. Mercer en Zilveren Kruis zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen en leveren van deze maatwerk oplossingen. Gezamenlijk hebben zij, op basis van de vijf stappen van de werkdrukwijzer hbo van Zestor, een uitgebreide integrale aanpak gemaakt waarbinnen iedere aanvraag te plaatsen is.

 

Werkdrukbeleid

Verschillende hogescholen hebben een aanvraag ingediend betreffende het opstellen van een werkdrukbeleid. Hierbij worden acties die de Hogeschool zelf heeft ondernomen en die in de praktijk succesvol bleken, verankerd in beleid. Beleid geeft namelijk richting aan het handelen van zowel medewerkers als leidinggevenden. Het maakt de verwachtingen richting elkaar helder en verduidelijkt op objectieve wijze welke acties door de organisatie worden gestimuleerd.

 

Om de link met de visie van de hogeschool te bewerkstelligen, begint een beleidsstuk veelal met een introductie waarin deze verbinding beschreven wordt. Vervolgens wordt het onderwerp van het beleidsstuk afgebakend middels een theoretische grondslag. Hierdoor is vanaf het begin duidelijk welke begrippen er gebruikt worden en wat deze inhouden.

 

Het middenstuk van het beleid beschrijft de werkwijze die door de hogeschool aangeraden wordt. Hierin dienen tenminste alle in de cao afgesproken punten toegelicht te worden. Verdere uitweiding is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid (succesvolle) acties of gedragingen die de hogeschool wil verankeren. Mercer heeft bijvoorbeeld meegeschreven aan een Hogeschool-(werkdruk)beleid waarin aan bod kwam wat de verwachtingen zijn wanneer werkdruk niet als probleem wordt ervaren. Een ander voorbeeld is een hogeschool die juist behoefte had aan een positievere benadering van het thema werkdruk. Er is toen gekozen om het beleid te formuleren vanuit het oogpunt ‘vergroten van werkplezier’. Een derde voorbeeld is de vertaalslag van beleidsstuk naar bespreekbaarheid in de dagelijkse praktijk. Ook dat kan worden meegenomen in het beleidsstuk, al dan niet als bijlage.


Deze voorbeelden laten zien dat er veel kan komen kijken bij het opstellen van een beleidsstuk. Als het beleidsstuk er eenmaal is, ligt deze doorgaans voor een langere periode vast. Vaak bestaat er naast het beleid ook nog een beleidsplan (of Plan van Aanpak) waarin staat beschreven waar de hogeschool de komende tijd mee aan de slag gaat. Na uitvoering van het beleidsplan kan het beleidsstuk worden bijgewerkt. Zo ontstaat er een continue verankering van succesvolle acties en gedragingen. 

 

 

Interesse (in deze of een andere aanpak)?

Maak gebruik van de stimuleringsregeling van Zestor! De stimuleringsregeling ‘Aanpakken van werkdruk’ is verlengd tot eind 2021. Als u gebruik maakt van de regeling, kijkt Mercer met u mee of deze (of een andere) aanpak bij de situatie van uw hogeschool past. Op de website van Zestor kunt u meer informatie vinden.


Healthy Workplaces

 

Toekomst van werken en gezondheid

Het gros van werkend Nederland, waaronder ook het Onderwijs, werkt al sinds maart voornamelijk uit huis. Niet meer op kantoor of in de leslokalen, maar thuis in de studeerkamer, het tuinhuisje, aan de eettafel, op de bank of een ander plekje in het huis. Voor de één is thuiswerken een blijvertje en voor de ander zijn de thuiswerkomstandigheden niet ideaal, de ervaringen zijn verschillend. De één ervaart een betere werk-privé balans, de ander ervaart juist alleen maar meer stress. Om medewerkers dus ook zo goed mogelijk te ondersteunen omtrent hun gezondheid en welzijn is maatwerk nodig. Hoewel de economie weer langzaam van slot gaat en het Onderwijs alweer een nieuw schooljaar is begonnen, is de verwachting dat zoveel mogelijk thuiswerken nog een tijdje nodig zal blijven en zullen we ook in het onderwijs voor langere tijd met beperkingen te maken hebben.


Eén van de belangrijkste uitgangpunten in het herstart protocol voor het Hoger Onderwijs staat ook in het teken van gezondheid: ‘’De veiligheid en gezondheid (fysiek en mentaal) van studenten, onderwijspersoneel, en onderwijsondersteunend personeel en onderzoekers moeten gewaarborgd zijn en daarin moet vertrouwen zijn’’. Om de gezondheid van onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel te waarborgen en te stimuleren in het ‘’nieuwe normaal’’ zijn innovatieve maatwerk oplossingen nodig. Het stimuleren en bevorderen van gezondheid richt zich op het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden. (On)gezond gedrag is niet alleen het gevolg van een individuele keuze, maar ook de omgeving waarin iemand werkt, leeft of woont heeft invloed. Zilveren Kruis heeft in samenwerking met Duke University hier een mooi innovatief traject voor ontwikkeld, Healthy Workplaces. Dit programma is bedoeld om te experimenteren met interventies die het gedrag van medewerkers beïnvloeden. De werkvloer kan in de huidige situatie ook de ‘’thuiswerkvloer’’ betekenen.

 

 

Meer weten over het Healthy Workplace programma?

Hier vindt u meer informatie: Website Healthy Workplaces. Neem gerust contact op via Team.branches@zilverenkruis.nl


Stimuleringsregeling Zestor - Inzet op ziekteverzuim

 

Vanaf 1 oktober is het middels de stimuleringsregeling “Inzet op ziekteverzuim” van Zestor mogelijk ondersteuning te krijgen bij de aanpak van verzuim. Hiermee kan een hogeschool ondersteuning krijgen bij het in kaart brengen van beleid en processen rondom verzuim en het bespreken van lastige verzuimdossiers.

Mercer kan stap voor stap uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid en –processen analyseren en beoordelen. Sluit het beleid aan bij de vraag vanuit de organisatie en voldoet het aan wet- en regelgeving. Hierbij worden verbeterpunten vertaald in praktische aanbevelingen. Op deze manier kunt u nu en in de toekomst grip houden op verzuim en arbeidsongeschiktheid.


Ook op individueel dossierniveau kunt u ondersteuning krijgen, waarbij onder andere wordt gekeken of het dossier voldoet aan wettelijke richtlijnen en de kwaliteit van de adviezen van externe providers. Daarnaast worden concrete adviezen gegeven voor te nemen stappen en een doorvertaling naar schadelastreductie die daarmee gerealiseerd kan worden.

 

 

Interesse (in deze of een andere aanpak)?

Vanaf oktober is het mogelijk van deze stimuleringsregeling van Zestor gebruik te maken. Op de website van Zestor kunt u meer informatie vinden. Mercer neemt vervolgens contact met u op om de wensen te bespreken.