Mercer | Nieuwe pensioenstelsel staat in de startblokken

Mercer | Nieuwe pensioenstelsel staat in de startblokken

Legal Newsflash

Nieuwe pensioenstelsel staat in de startblokken

Op 18 december 2015 heeft het kabinet haar werkprogramma ten aanzien van de herziening van het pensioenstelsel gepubliceerd.

Dit werkprogramma laat zien welke vraagstukken en oplossingsrichtingen de komende maanden zullen worden onderzocht en uitgewerkt. En wat dat gaat opleveren voor de uitwerkingsnota die het kabinet voor de zomer van 2016 aan de Tweede Kamer zal sturen. In deze uitwerkingsnota zal het kabinet geen blauwdruk schetsen van een toekomstig pensioenstelsel, maar wel een aantal concrete varianten uitwerken.

Het kabinet voert aan de hand van het werkprogramma overleg met sociale partners, maatschappelijke organisaties, pensioenuitvoerders, toezichthouders en wetenschappers. Begin januari vindt een eerste gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid, pensioenuitvoerders, DNB en AFM over deze aanpak en planning.

Hoofdlijnen die worden uitgewerkt

Uit de opbrengst van de Nationale Pensioen-dialoog heeft het kabinet vier richtinggevende hoofdlijnen samengesteld:

  1. Pensioen voor alle werkenden (ook ZZP-ers). Het kabinet wil álle werkenden ondersteunen bij de opbouw van een toereikend aanvullend pensioen; niet te weinig, maar ook niet te veel. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak.
  2. Afschaffing doorsneesystematiek omdat deze tot ongewenste herverdeling leidt tussen diverse groepen (jong/oud, hoog/laag opgeleid etc.). Het kabinet wil overgaan op een actuarieel correctere manier van pensioenopbouw, mits overgang vanuit de huidige systematiek zorgvuldig kan worden vormgegeven en heeft daarbij de voorlopige voorkeur voor een systeem van leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve pensioenopbouw. Dat geldt dan ook voor beschikbarepremie-regelingen (flat rate). De overstap op een andere manier van pensioenopbouw gaat gepaard met grote effecten, die evenwichtig en transparant moeten worden verdeeld. Hiertoe wil het kabinet in nauw overleg met sociale partners en pensioensector een transitiepad ontwikkelen. Het kabinet heeft 2020 genoemd als het jaar waarin de overstap plaats kan vinden.
  3. Transparanter en eenvoudiger. De pensioenregelingen die in Nederland het meest voorkomen – de zogenoemde uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst – hebben beide sterke punten maar ook belangrijke bezwaren. Er is behoefte aan een nieuwe vorm voor de pensioenovereenkomst. Een regeling die transparant is, omdat hij in beginsel uitgaat van de opbouw van persoonlijke pensioenvermogens. Maar die tegelijkertijd ruimte biedt voor collectieve risicodeling.
  4. Meer maatwerk en meer keuzes. Het kabinet is voorstander van een combinatie van meer maatwerk en keuzemogelijkheden, zodat pensioenregelingen beter aansluiten op de specifieke omstandigheden en voorkeuren van deelnemers. Het kabinet gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk op het gebied van inleg, beleggen en opnemen van pensioen. Daarbij zal ook worden gekeken naar combinaties met zorg en wonen.

Het begin

Uiteraard is dit nog maar het begin. We staan aan de vooravond van een grootscheepse herziening van het hele pensioenstelsel. We houden u uiteraard op de hoogte. Mocht u in de tussentijd behoefte hebben aan meer informatie en/of advies, neem dan contact met ons op.