Pensioenuitdagingen in beeld
Global Pensioen Index Report 2016

Het Nederlands pensioeninkomen bestaat uit een vast wettelijk bepaald pensioen (AOW, eerste pijler), een quasi-verplichte pensioenopbouw via de werkgever (tweede pijler, eventueel gekoppeld aan een CAO) en individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (derde pijler). De meeste werknemers vallen in de tweede pijler onder een CAO-bepaalde middenloon-regeling.

Het Nederlands pensioenstelsel neemt ook dit jaar weer de tweede plek in (net achter Denemarken), binnen de Mercer Global Pension Index, een vergelijking van de pensioenstelsels van 27 landen wereldwijd. Download hier het gehele rapport (let op, u wordt doorgelinkt naar een Engelstalige pagina).

De Pensioen Index van Mercer meet pensioenstelsels o.b.v. de adequaatheid, duurzaamheid en integriteit van het stelsel. De Nederlandse index-rating kan toenemen door:

  • Introduceren van een minimale pensioenleeftijd.
  • Verhogen van de spaartegoeden van huishoudens.
  • Verhogen van de arbeidsparticipatie op hogere leeftijd.
  • Bieden van betere bescherming van de opgebouwde aanspraken van de deelnemers in het geval van fraude, wanbeheer of insolventie van de werkgever.

De Nederlandse index is het afgelopen jaar gedaald van 80.5 in 2015 naar 80.1 2016, door een aantal wettelijk doorgevoerde wijzigingen.