Tweeluik investment consultants

 

DEEL 1: WERK INVESTMENT CONSULTANTS IS VERANDERD DOOR

KRIMP PENSIOENSECTOR

Investment consultants zagen de afgelopen jaren het aantal pensioenfondsen dalen en kregen concurrentie van fiduciair managers. Hierdoor is het soort werk dat ze doen veranderd, maar zeker niet afgenomen. Dat blijkt uit interviews met investment consultants van Mercer, Willis Towers Watson, Aon Hewitt en Sprenkels & Verschuren.

 

Dit is deel 1 in een tweeluik over investment consultants. De ambities voor de toekomst van deze beroepsgroep komen aan bod in het tweede deel.

 

Zij zeggen dat de markt waarin zij opereren de afgelopen jaren flink is opgeschud, maar dat dit eerder voor meer dan minder werk zorgde voor hun investment consultants. De consultants vormen met vijftien tot dertig man per kantoor een relatief kleine groep ten opzichte van de actuarissen die daar ook in dienst zijn.

 

 ‘Er is sprake van ontwikkelingen die tegen elkaar inwerken’, zegt Jacco Heemskerk, hoofd investment bij Willis Towers Watson. ‘Aan de ene kant zie je dat het aantal middelgrote en kleine pensioenfondsen de afgelopen jaren afnam. Dat raakt investment consultants, omdat hun dienstverlening traditioneel gericht was op deze groep. Ze waren dan betrokken bij alle onderdelen van het beleggingsproces. Van beleid, risicohouding en ALM-studies tot de selectie en monitoring van managers.’

 

Daarnaast traden er na de kredietcrisis met fiduciair managers nieuwe spelers toe tot de pensioenmarkt die ook visten naar de gunst van pensioenfondsen. Maarten Thomassen, hoofd Investments & ALM bij Aon Hewitt: ‘Zij boden in de beginjaren een one-stop-shop concept aan, waarin overlap zat met het werk van investment consultants. Denk aan het selecteren en monitoren van asset managers. Fiduciairmanagers zijn op dat vlak ook eens oort investment consultants.’

 

Toch hebben andere trends ervoor gezorgd dat investment consultants aan het werk bleven. Heemskerk wijst op de introductie van het nieuwe ftk in 2015, waardoor pensioenbestuurders veel beter moeten onderbouwen waarom ze in bepaalde beleggingen zitten. Thomassen noemt de toegenomen regeldruk van DNB en de daarbij behorende beleggingsonderzoeken. Dat zijn klussen waarbij fondsen de hulp inroepen van een investment consultant.

 

Opknippen

 

Caroline Bosch, partner bij Sprenkels & Verschuren, constateert dat sinds vorig jaar diverse pensioenfondsen afstappen van het one-stop-shop model dat fiduciair managers van oudsher aanbieden. ‘Pensioenbestuurders willen meer invloed uitoefenen en knippen beleid en uitvoering daarom op. De uitvoering ligt bij de fiduciair manager, maar het opstellen van beleid is in handen van het pensioenfonds zelf. Die schakelt dan de consultant in om te ondersteunen. Wij zijn zo een verlengstuk van het fonds.’

 

Als concrete beleidsterreinen noemt Bosch het beleggingsplan, dat voorheen nog wel door de fiduciair manager werd opgesteld maar nu vooral een zaak is van het pensioenfonds en de investment consultant. ‘Natuurlijk wordt de fiduciair wel betrokken bij het proces, maar het pensioenfonds zet de lijnen uit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het beleid van de renteafdekking en het vaststellen van de jaaragenda: wie doet wat, en wanneer.’

 

Mercer, Willis Towers Watson en Aon Hewitt bevestigen dat de zogeheten unbundling van fiduciair management kansen biedt voor investment consultants. Pensioenfondsen schakelen consultants ook steeds vaker in om de fiduciair manager te monitoren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Reiswerk. Thomassen: ‘Wij bekijken dan of de fiduciair wel tot de beste aanbevelingen komt voor het pensioenfonds. Zoals bij de selectie van vermogensbeheerders, zeker als de manager ook eigen beleggingen aanbiedt.’

 

Jacco Maters, hoofd financiële sector klanten bij Mercer, ziet fiduciair managers als een soort ‘frenemies’. ‘Voor bepaalde dienstverlening vissen we in dezelfde vijver en zijn we concurrenten. Maar tegelijkertijd helpen wij fiduciair managers bij specifieke mandaten ook met de zoektocht naar de beste vermogensbeheerders, zoals voor illiquide beleggingen. Ook de zoektocht van pensioenfondsen naar een nieuwe fiduciair levert extra opdrachten op. Wij zijn dan betrokken bij het selectieproces.’

 

Maters wil maar zeggen dat de grote veranderingen die investment consultants de afgelopen jaren hebben ervaren vooral zitten in de inhoudelijke kant. ‘Het is niet zo dat wij van veel mensen afscheid hebben genomen. De consultants zijn wel ander werk gaan doen. De pensioenwereld verandert continu, met steeds weer nieuwe dienstverlening en dienstverleners. Om te kunnen overleven, moet je jezelf snel kunnen aanpassen.’

 

Liquidatie

 

Los van het nftk en de relatie met fiduciair managers hebben investment consultants ook hun handen vol aan andere zaken. Heemskerk vertelt dat pensioenfondsen die liquideren hun investment consultants vaak ook inhuren voor advies. ‘Als een fonds liquideert, gaan de beleggingen over naar een andere partij. Het is belangrijk dat dit proces gepaard gaat met zo min mogelijk kosten. Ook bekijken wij of het beleggingsbeleid van de andere partij wel past bij de overtuigingen van het fonds.’

 

Bosch verwacht de komende maanden ook veel werk te hebben aan de nodige ALM-studies bij pensioenfondsen. ‘Veel fondsen laten deze een keer in de drie jaar uitvoeren. De laatste keer was in 2015, met de introductie van het nieuwe ftk. Dus dit jaar staat er een nieuwe ALM-studie op de agenda. ‘Dit is de afgelopen jaren steeds meer een terrein geworden van de investment consultants, omdat een ALM-studie in 90% van de gevallen gebruikt wordt om het beleggingsbeleid te bepalen.’

Meer informatie over de pensioensector

Klik op de onderstaande links