Pensioenuitdagingen in beeld
Klijnsma vat gevolgen voor Pensioenwet van nieuwe IORP richtlijn samen

De nieuwe IORP richtlijn is bijna gereed. Zodra deze definitief is heeft de Nederlandse regering nog twee jaar om de nieuwe richtlijn in de wet te implementeren.

De nieuwe richtlijn bevat vooral nieuwe bepalingen (ten opzichte van de huidige richtlijn) op het gebied van:

  1. Pensioencommunicatie
  2. Governance
  3. Grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht.

Resultaat slaat aan bij het Nederlandse stelsel


Wat betreft pensioencommunicatie heeft Nederland al behoorlijk forse stappen gezet met de Wet pensioencommunicatie. En met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen zijn ook al forse stappen gezet op het gebied van governance.

In een brief van 14 juli 2016 vat staatssecretaris Klijnsma de belangrijkste gevolgen samen voor de Nederlandse Pensioenwet als deze richtlijn wordt aangenomen.

Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat sluit aan bij het Nederlandse stelsel. Er is geen sprake van (verdere) harmonisering van kapitaalseisen, er zijn geen gedelegeerde bevoegdheden voor de Europese Commissie of EIOPA (i.e. Europese toezichthouder op pensioenen), er is geen verplichting om een bewaarder aan te stellen voor DC-regelingen en de vereisten op het gebied van communicatie en governance zijn sterk in detail verminderd.

DNB kan nu al een verbod opleggen bij een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat, maar de criteria op basis waarvan dat kan worden beslist worden nader uitgewerkt:

  • de rechten van de deelnemers waarvan de aanspraken worden overgedragen worden aangetast;
  • de rechten van de achterblijvende deelnemers onvoldoende zijn beschermd na de overdracht, dan wel worden aangetast door de overdracht;
  • de regeling bevindt zich in onderdekking op basis van het Nederlandse financieel toetsingskader.

De criteria sluiten volgens DNB aan op de criteria waar DNB in de huidige praktijk al naar kijkt.

De communicatie


Voor wat betreft communicatie zal er een kleine verscherping op de regels moeten worden aangebracht. Zo zullen op het UPO het bereikbare pensioen moeten terugkomen en zal er ook een slechtweerscenario bij het te verwachten pensioen, de mate waarin het pensioen gegarandeerd is, een uitsplitsing van de kosten en de dekkingsgraad van het pensioenfonds moeten worden opgenomen. Het gaat hierbij om informatie die in Nederland wel beschikbaar is, maar in het Pensioenregister of in de Pensioen 1-2-3 is opgenomen. Daarnaast moet de deelnemer straks drie maanden voorafgaand aan het doorvoeren van een korting daarover worden geïnformeerd (ten opzichte van een maand nu).

Op het gebied van de governance zal de Pensioenwet moeten worden aangepast op het openbaar maken van het beloningsbeleid en eventuele sancties door de toezichthouder alsmede het melden van uitbestede taken en ernstige misstanden aan de toezichthouder. 

Hoe verder?


Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen u op de hoogte houden van de gevolgen die de uiteindelijke wetgeving mogelijk zal hebben voor uw fonds.