Het nieuwe regeerakkoord
Hoe gaat het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de toekomst” de komende 4 jaar uw pensioenbeleid beïnvloeden?

Het nieuwe kabinet heeft haar regeerakkoord gepresenteerd voor de komende 4 jaar. Hiermee geven zij antwoord op de megatrends: globalisering, robotisering, innovatie, vergrijzing, ontgroening en maatschappelijk verantwoordelijkheid, die ons de komende jaren zullen raken. De belangrijkste veranderingen op een rij. 

De Pensioenplannen: Transitie naar het nieuwe contract

Weinig aandacht voor de eerste pijler: AOW-leeftijd blijft gehandhaafd

Met betrekking tot pensioen is er veel aandacht voor de stelselherziening van de tweede pijler. Opvallend is dat er weinig tekst gewijd is aan de eerste pijler. De oplopende AOW-leeftijd gaat gewoon door, ondanks de toenemende kritiek vanuit met name de “zware beroepen”. Het kabinet legt een verantwoordelijkheid neer bij werkgevers en werknemers om te faciliteren dat werknemers daadwerkelijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd in goede gezondheid in het arbeidsproces kunnen blijven participeren. Duurzame inzetbaarheid zal hiermee nog meer aan belang toenemen.

Voorgestelde veranderingen tweede pijler: Persoonlijke pensioenvermogens met collectieve uitkeringsfase

Wat betreft de tweede pijler wordt aangesloten bij de eerdere voorstellen van de SER. Het meest recente, binnenkort te publiceren voorstel, gaat uit van een opbouwfase met persoonlijke pensioenvermogens en een collectieve uitkeringsfase. Overeenkomstig de visie die Mercer reeds in 2015 heeft gepubliceerd.

De meest opvallende punten

In 2020 moet de wetgeving gereed zijn voor het nieuwe pensioencontract

Begin 2018 start het overleg met sociale partners. Een naar ons oordeel ambitieuze doelstelling, die wel de urgentie van het kabinet aangeeft. De invulling van het pensioencontract blijft overigens bij sociale partners.

Doorsneesystematiek vervangen door leeftijdsonafhankelijke premie 

De doorsneesystematiek wordt definitief afgeschaft en vervangen door een systeem van leeftijdsonafhankelijke premie, waarbij wel een overgangstermijn voor afschaffing wordt gehanteerd. Hoewel dit niet zo concreet in het regeerakkoord wordt benoemd lijkt het nieuwe kabinet aan te sturen op een systeem van degressieve opbouw (i.e. voor jongere en oudere werknemers wordt eenzelfde pensioenpremie betaald waarbij voor de jongere werknemer met deze zelfde pensioenpremie een hogere aanspraak op pensioen wordt ingekocht dan voor de oudere werknemer).

Aanspraakcontracten waarschijnlijk omgezet

Het lijkt ons hiermee waarschijnlijk dat de bestaande “aansprakencontracten” voor de gehele levensfase op termijn allen worden omgezet in de nieuwe contractsvorm, waarbij in de opbouwfase geen sprake meer is van een aansprakencontract.

Onderzoek naar meer keuzemogelijkheden

Het kabinet onderzoekt meer keuzemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid van een uitkering ineens op de pensioendatum, in navolging van veel buitenlandse pensioenstelsels.

Pensioen opbouw voor zelfstandigen

In het nieuwe pensioenstelsel kan ook de pensioenopbouw van zelfstandigen worden gefaciliteerd.

De verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen blijft gehandhaafd.

Blijkbaar verwacht het kabinet dat door het geven van meer keuzemogelijkheden aan de deelnemer (uitkering ineens, beleggingsmix), in combinatie met waarborgen voor een laag kostenniveau de roep van deelnemers om een eigen fonds te kiezen zal afnemen. Buitenlandse pensioenstelsels bevestigen dit beeld overigens.

Werken aan vertrouwen

Meer transparantie en minder complexiteit van het stelsel zouden een waarborg moeten zijn voor terugkeren van het deelnemersvertrouwen in ons stelsel.

Optionele collectieve buffer

Een collectieve buffer wordt als optioneel benoemd in het regeerakkoord, dus niet verplicht. Dit is opvallend, omdat eerder door juristen betoogd werd dat dit element noodzakelijk is voor het afdwingen van de verplichtstelling. Als er een buffer komt komen er wettelijke kaders voor de maximale grootte en de opbouw- en uitkeerregels van de buffer, in het kader van genoemde transparantie. Wat verder opvalt is dat de buffer niet negatief mag zijn, waarmee dus een situatie van een dekkingsgraad onder de 100% niet langer wordt toegestaan. Hoe in voorkomend geval een korting wordt verwerkt (ineens of gespreid), zal nog moeten worden uitgewerkt.

Een ruime overgangsregeling

De fiscale facilitering wordt ruim ingevuld volgens het kabinet, met een ruime overgangsregeling. Het akkoord lezend verwachten wij dat dit vormgegeven wordt via leeftijdsonafhankelijke premies, conform de Wet Verbeterde Premieregeling. Dit zou ook passend zijn bij een eenvoudigere uitvoering dan het huidige fiscale kader.

Kapitaal eigen woningen (nog) niet meegenomen

Het betrekken van het opgebouwde kapitaal in de eigen woning bij de pensioenpot wordt bij de aangekondigde herziening nog niet meegenomen, maar is al wel aangekondigd voor de volgende ronde. Een goede stap naar ons oordeel, die meer maatwerk op pensioengebied mogelijk maakt.

 

 

Werk aan de winkel voor werkgevers, werknemers en de pensioenuitvoerders!

De boodschap mag duidelijk zijn: werk aan de winkel voor werkgevers, werknemers en de pensioensector! Voor het nieuwe pensioencontract, dat nu dichter bij en concreter is dan ooit. 2018 staat voor de deur. Maar werkgevers en werknemers moeten ook de duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda plaatsen, om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezond en lang arbeidsleven in te kunnen vullen. 

Contact
Mercer is, als voorloper en mede vormgever van het nieuwe pensioencontract en brede dienstverlener op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid, u hierbij uiteraard graag van dienst.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.