Het nieuwe regeerakkoord
Hoe gaat het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de toekomst” de komende 4 jaar uw personeelsbeleid beïnvloeden?

Het nieuwe kabinet heeft haar regeerakkoord gepresenteerd voor de komende 4 jaar. Hiermee geven zij antwoord op de megatrends: globalisering, robotisering , innovatie, vergrijzing, ontgroening en maatschappelijk verantwoordelijkheid, die ons de komende jaren zullen raken.

Met betrekking tot uw personeelsbeleid zijn hier twee hoofdthema’s in te onderscheiden. 

  1. Ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid 
  2. Meer zekerheid en kansen voor (flex)werkers 

Deze thema’s zijn de aankomende 4 jaar van invloed op uw personeelsbeleid. De belangrijkste veranderingen met betrekking tot een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid hebben we hieronder voor u op een rij gezet.  

Ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid

Met een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid, verwacht het kabinet echt een cultuuromslag te bewerkstelligen. Werkgevers moeten rekening houden met alle generaties op de werkvloer en de ontwikkeling van de inzetbaarheid van werknemers die horen bij de verschillende levensfases. Sociale partners moeten concrete afspraken maken over scholing, intersectorale mobiliteit en zicht op minder belastend werk. Hiervoor kunnen in cao’s specifieke afspraken gemaakt worden voor bijvoorbeeld ouderen, zoals deeltijdpensionering. Concreet betekent dit dat de aankomende 4 jaar de volgende veranderingen plaatsvinden.

1.     De fiscale aftrekposten voor scholingskosten vervangen door individuele leerrekeningen.

Om in te spelen op de veranderende compententies en vaardigheden die mede ten gevolge van robotisering en digitalisering en vanuit leeftijdsbewust personeelsbeleid nodig zijn, worden de fiscale aftrekposten voor scholingskosten vervangen door individuele leerrekeningen voor alle Nederlanders.  

2.      Nieuw pensioenstelsel biedt ruimte voor leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ook het pensioenstelsel wordt ingrijpend aangepakt om ruimte te bieden voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. De zogenaamde doorsnee(premie)systematiek wordt afgeschaft en vervangen door een leeftijdsonafhankelijke premie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het fiscale kader hierop aan te laten passen, zodat de fiscaal begrensde premie inleg leidend zal zijn.

3.     Transitie naar een leeftijdsonafhankelijkepensioenpremie

Het arbeidsvoorwaardelijk opbouwen van pensioen blijft, ondanks het nieuwe fiscale kader, een verantwoordelijkheid van de sociale partners. De huidige verplichtstellingsregels blijven gehandhaafd. Voor de overgang naar de leeftijdsonafhankelijke premie is het kabinet bereid tijdelijk het fiscale kader te verruimen, zolang het geen effect heeft op de lange termijn houdbaarheid van de financiën. Voor werkgevers die nog met hun werknemersvertegenwoordiging in onderhandeling zijn, over het verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 68 is, het gelet op mogelijk precedent werking, van belang rekening te houden met de nieuwe pensioenplannen.  

4.     Werknemers bouwen persoonlijk pensioenvermogen op, maar blijven risico’s delen

Deelnemers bouwen een persoonlijk pensioenvermogen op, maar blijven in de uitkeringsfase risico’s collectief delen. Pensioen blijft daarmee een levenslange uitkering die ook het langlevenrisico afdekt. Het kabinet wil daarnaast meer ruimte bieden aan keuzevrijheid en onderzoekt of, en hoe, het mogelijk is om een beperkt deel van het pensioenvermogen in één keer op te nemen.  Ontwikkelingen als doorbeleggen en deeltijdpensioen zullen in importantie de komende periode toenemen. Een uitgebreidere analyse van de vernieuwing van het pensioenstelsel treft u hier aan.

5.     De gedifferentieerde premie wordt 5 jaar korter aan de werkgevers toegerekend

De kosten van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers worden in mindere mate aan individuele werkgevers toegerekend. De opbrengsten van uw investeringen in duurzame inzetbaarheid en re-integratie zullen daardoor  kleiner worden, maar altijd een voordeel blijven opleveren. De WGA-lasten worden nog maar voor 5 jaar via de gedifferentieerde premie aan de werkgevers toegerekend. 

Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) zullen per 1 januari 2020 de tweedejaars loondoorbetalingsverplichting en een aantal re-integratieverplichtingen overgedragen worden naar het UWV. Zaken als de ontslagbescherming blijven wel van toepassing. De premie voor deze publieke uitvoering zal via een uniforme lastendekkende premie (die zal lijken op de sector WGA premies voor kleine werkgevers)belast worden. Niet bekend is hoe men met bovenwettelijke toezeggingen zal omgaan. 

6.     Werken moet lonen

Arbeidsongeschikte werknemers worden extra ondersteund en geactiveerd om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo geldt voor werknemers die 80 tot 100 % arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam, de eis  om 50 % van hun verdiencapaciteit te benutten. Deze maatregel heeft met name impact op werknemers met een relatief hoog loon.  

7.       Concrete afspraken om arbeidsrelevante zorg te verbeteren ontbreken

Aan de zorgsector wordt gevraagd meer werk te maken van preventie en gezondheidsbevordering. Concrete afspraken of initiatieven om arbeidsrelevante zorg te verbeteren om zo werkgevers te ondersteunen bij hun leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid en mede daarmee draagvlak bij werkgevers te houden voor de inkomensafhankelijke zorgbijdrage, zijn niet in het regeerakkoord opgenomen. Als werkgever moet  u dus zelf in onderhandeling hierover met uw zorgverzekeraar treden.

8.     Verruiming vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof  wordt verruimd van twee naar vijf dagen.  Daarnaast krijgen vaders de mogelijkheid om vijf weken verlof op te nemen tegen 70% van het loon. Voor aankomende vaders zijn de plannen van het kabinet om de vaderschapsverlofregeling te verruiming nieuws.  Volgens de resultaten uit Mercer’s Global Parental Leave survey overwoog vorig jaar slechts van de Nederlandse werkgevers het aantal dagen vaderschapsverlof  te verhogen, maar was men sowieso niet van plan om dit in de nabije toekomst door te voeren.  De overheid besluit nu het voortouw te nemen en verplicht de verhoging op te nemen in de arbeidsvoorwaarden. 

Beroep op sociale partners

Het nieuwe kabinet doet op verschillende onderwerpen een concreet beroep op sociale partners, waar het gaat om de lonen, pensioenen, keuze-elementen in arbeidsvoorwaarden, meer vaste contracten, investeren in inzetbaarheid en langer doorwerken. Deze hebben de komende periode veel impact op uw personeelsbeleid, dat door de megatrends-  globalisering, robotisering, innovatie, vergrijzing en ontgroening en maatschappelijke betrokkenheid - al sterk beïnvloed wordt. 

Mercer's advies: heroriëntatie van het strategisch personeelsbeleid

Er gaan de komende periode veel zaken veranderen die van invloed zijn op uw personeelsbeleid. Wij adviseren u daarom om uw huidige strategische personeelsbeleid te herorienteren op het nieuwe regeerakkoord en de megatrendstrends. Als Mercer blijven wij u informeren over deze veranderingen. Zodra de hoofdthema’s via wetgeving nader worden ingevuld voorzien wij u van informatie over de belangrijkste veranderingen en wat dit concreet voor u als werkgever betekent.

 

Indien u over al deze ontwikkelingen met ons wilt sparren, neem dan gerust contact met ons op.
Contact
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.