Na vele jaren pensioendiscussie lijkt het er nu echt van te komen en is de invulling van het pensioenakkoord concreet geworden. Afgaand op de eerste reacties bestaat er brede steun voor deze noodzakelijk geachte hervorming van het pensioenstelsel.

Waar gaat het pensioenakkoord eigenlijk over?

Het voor velen vertrouwde pensioencontract, met jaarlijks in te kopen aanspraken, gaat verdwijnen. Geen opbouwpercentage en geen pensioenrichtleeftijd meer. Na de eindloonregeling zal ook de middelloonregeling de geschiedenisboeken ingaan. De vervangende regeling is een premieregeling, waarbij jaarlijks voor alle deelnemers een vast leeftijdsonafhankelijk premiepercentage van het pensioensalaris wordt ingelegd. Gemiddeld in principe net zoveel als in het huidige contract: de pensioenambitie blijft overeind.

Er zijn twee varianten:

De al bestaande Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) blijft gehandhaafd en zal een bredere invulling krijgen, waardoor deze ook toegankelijk wordt voor bedrijfstakpensioenfondsen.

 

Het tweede contract dat is overeengekomen is het zogenaamde “nieuwe contract”. Feitelijk is dit een specifieke invulling van de WVP, waaraan enige elementen zijn toegevoegd.  Zo wordt een solidariteitsreserve gevormd als buffer voor slechte tijden, worden beleggingsresultaten discretionair leeftijdsafhankelijk verdeeld en blijft het pensioenfonds één geheel, zonder aparte opbouw- en uitkeringsfase.

 

Met de nadere uitwerking van het pensioenakkoord wordt een oplossing geboden voor enige hete hangijzers.

 

Allereerst de afschaffing van de doorsneesystematiek. Vanwege deze afschaffing bouwen oudere werknemers in de toekomst minder pensioen op dan onder het huidige pensioencontract. In de nieuwe pensioencontracten wordt dit gecompenseerd doordat de reeds opgebouwde aanspraken eerder worden verhoogd. Per saldo zou dit tot een hoger pensioen leiden, mits natuurlijk voldoende beleggingsopbrengsten worden behaald om de verhoging te realiseren.

 

Verder wordt de langdurige rekenrentediscussie beëindigd in het nieuwe contract. Louter na pensionering speelt deze grootheid nog een rol om de jaarlijkse uitkering te bepalen en ja, hij mag wat hoger worden vastgesteld dan in het huidige contract. Mocht het beleggingsrendement echter tegenvallen, dan betaalt de uitkeringsgerechtigde hiervoor zelf de rekening. Generatiediscussies behoren aldus tot het verleden.    

 

Alle opgebouwde pensioenaanspraken worden in principe wettelijk verplicht overgebracht naar de nieuwe contractsvorm, enkele uitzonderingen daargelaten.

Wat moet ik doen?

Het begint bij een goede uitleg aan u en uw stakeholders. Hoe werken de nieuwe contracten nu echt en wat gaat er veranderen? En wat wilt u veranderen en wat wilt u graag behouden? Welk contract heeft uw voorkeur?

 

Hoe werkt de compensatie van de doorsneepremie voor uw populatie uit? Bij verzekerde regelingen of de huidige DC-regelingen zal niet eerder geïndexeerd kunnen worden en is maatwerk noodzakelijk. Maar ook voor de standaard middelloonregeling is werk aan de winkel. Werkgevers moeten wettelijk verplichte “transitieplannen” maken, rekenwerk is noodzakelijk om evenwichtigheid aan te tonen. Ook pensioenuitvoerders mogen aan de bak, met aandacht voor de uitvoering, communicatie en eveneens rekenwerk om de evenwichtigheid van de contractsovergang aan te tonen.  

Wij staan klaar om u te helpen

Wij kunnen ons voorstellen dat er momenteel veel vragen bij u leven. Uiteraard staat Mercer voor u klaar. De (financiële) belangen zijn groot, maar nog belangrijker zal het zijn om het vertrouwen van alle stakeholders (in pensioen) te behouden. Via duidelijke communicatie kunnen we de hoofdzaken voor u duiden en u helpen met de te maken keuzes, rolverdeling en het tijdspad. Mercer heeft reeds ondersteunende berekeningen mogen uitvoeren voor de Pensioenfederatie. We kennen de ins- en outs van beide pensioencontracten en zijn al een stapje verder. We ontzorgen u graag en maken het ogenschijnlijk complexe pensioenlandschap voor u inzichtelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor en kijken uit naar deze nieuwe uitdaging!

Wij zijn er helemaal klaar voor en kijken uit naar deze nieuwe uitdaging.