Nu de regeringen wereldwijd de beperkingen beginnen te versoepelen, kunnen bedrijven voorzichtig beginnen na te denken en zich voorbereiden op de hervatting van het internationale zakenreisverkeer.

Vanwege COVID-19 is het logisch dat u wilt weten of de zakenreisverzekering in dit bijzondere corona-tijdperk dekking biedt voor incidenten tijdens de zakenreis.


Het onderstaande geeft een “algemeen” beeld waarmee rekening moet worden gehouden:

  • De dekking van de verzekering blijft in stand voor alle niet aan COVID-19 gerelateerde claims.
  • Met betrekking tot mogelijke claims gerelateerd aan het COVID-19 virus kunnen er redenen zijn om geen schade te vergoeden. Het is dan ook niet zonder meer mogelijk om vooraf daarvoor dekking toe te zeggen.
  • Belangrijke punten die bij de beoordeling van een mogelijke claim gerelateerd aan het COVID-19 virus zullen worden meegenomen zijn:

- noodzakelijkheid van de reis t.o.v. de medische risico’s die de reis door het COVID-19 risico met zich mee brengt;

- of er voldoende maatregelen zijn genomen om deze medische risico’s te voorkomen dan wel te minimaliseren;

- of bedrijven en/of reizigers zich aan alle regels van, al dan niet lokale, overheden en instanties hebben gehouden.

 

Het is dus van het grootste belang om voorafgaande aan een reis, goed te informeren welke bepalingen van toepassing zijn bij het reizen naar de desbetreffende bestemming alsook welke maatregelen er gelden in het desbetreffende land. Hierbij zijn de Reisapp van Buitenlandse Zaken of website en de Travelapp / website van de desbetreffende zakenreisverzekeraar belangrijke bronnen.

 

De COVID-19 gerelateerde claim

Als een werkgever op dit moment een werknemer op reis stuurt, dan zal bij een eventuele claim van geval tot geval op basis van de reisverzekeringsvoorwaarden worden bekeken of er dekking is.
De volgende punten spelen binnen onder andere het Burgerlijk Wetboek een rol bij de beoordeling:


1. Artikel 7: 952BW

De algemene regel in artikel 7:952 BW bepaalt dat er geen schade wordt vergoed die te wijten is aan roekeloosheid van de verzekerde.


2. Schade beperkingsplicht

Reisverzekeringsvoorwaarden bevatten een algemene bepaling die geldt voor alle rubrieken, dat de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) verplicht zijn om ‘alle redelijke maatregelen’ te nemen om schade te voorkomen.

 

3. Onzekere gebeurtenis:

De algemene uitsluitingen, die betrekking hebben op alle rubrieken. Hierin komt o.a. de volgende uitsluiting voor die geen recht op verzekeringsuitkering geeft ‘indien de schade voortvloeit uit omstandigheden, welke bij de aanvang van de reis te voorzien waren, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden voorzien’.

 

4. De reisannuleringsverzekeringen (indien meeverzekerd) bevatten nog andere bepalingen die mogelijk een rol spelen bij de behandeling van een schade, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het schadegeval. Dit zijn o.a. uitsluitingen voor:

  • reizen die zijn aangegaan tegen medisch advies in;
  • die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die voor de ingangsdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte;
  • annuleringen doordat een werknemer onwillig was om de reis te beginnen of aan te vangen;
  • annuleringen als gevolg van regelgeving door enige publieke- en/of overheidsinstantie;
  • annuleringen door het wegvallen van transportmogelijkheden als de kans daarop al bestond voordat de reis werd geboekt.

 

 

Op basis van de eerste drie punten mag van een werkgever redelijkerwijs worden verwacht dat hij een werknemer niet laat afreizen naar het buitenland als dat in strijd is met de RIVM-regels of overheidsmaatregelen die zijn uitgevaardigd door Nederland of het betreffende bestemmingsland.

Zo geldt in bepaalde landen een lockdown, terwijl er in andere landen sprake is van een inreisverbod. Vaak gelden er bij dergelijke regels en maatregelen uitzonderingen voor ‘noodzakelijke reizen’. Of een bepaalde reis van een werknemer dermate noodzakelijk is dat dit redelijkerwijs zwaarder weegt dan de medische risico’s die op dit moment onvermijdelijk verbonden zijn aan elke zakenreis, kan moeilijk van tevoren worden beantwoord. Op voorhand dekking toezeggen op basis van de beoordeling van alle feiten van elk individueel verzoek is niet realistisch. Er spelen zoveel factoren mee die bepalend zijn of een COVID-19 gerelateerde claim al dan niet valt onder de dekking van een reis- of reisannuleringsverzekering. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen zullen alle feiten en omstandigheden, die hebben geleid tot de claim, bekend moeten worden en getoetst aan de van toepassing zijn de voorwaarden.

 


Conclusie:

Een werkgever die een werknemer nu op reis stuurt, zal een zorgvuldige afweging moet maken of een reis een noodzakelijk karakter heeft, opweegt tegen de gezondheidsrisico’s van de reiziger en welke mitigerende maatregelen worden ingezet om de veiligheid van de werknemer te borgen. Dit zijn in de basis een aantal uitgangspunten om in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding. Uiteindelijk zullen de relevante feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de COVID-19 gerelateerde claim worden beoordeeld om dekking vast te stellen. 

 

 

 Wilt u graag iemand spreken of heeft u vragen over onze diensten?

Vul dan uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*Verplicht veld