Algemeen

Is er een Corona test? Zo ja, wat is het proces en wat zijn de kosten?  

Ja, er is een Corona test. Speciaal voor (zorg) professionals en werknemers met vitale beroepen. Lees hier hoe het proces precies eruit ziet en wat de kosten zijn.

Arbeidsrecht

Een medewerker heeft lichte gezondheidsklachten: kan ik hem ziek melden? 

Als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel had kunnen werken, maar nu niet mag werken a.g.v. de richtlijnen van de overheid, dan valt dit niet onder de dekking van uw ziekteverzuimverzekering. U mag uw medewerker formeel niet ziek melden. Overleg met uw arbo-arts. U kunt ook bekijken in hoeverre thuiswerken een oplossing is.

Mijn medewerker is besmet met het coronavirus, mag ik deze medewerker nu ziek melden?

Is de medewerker besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan is een ziekmelding geen optie. Bij besmetting met een ander virus was dat immers ook niet het geval. Bepalend is of iemand nog in staat is om te werken. De medewerker is, door overheidsmaatregelen, echter wel verplicht thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk? Dan kun u wellicht een beroep doen op de door de overheid beschikbaar gestelde regeling de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Is de medewerker door gezondheidsbeperkingen als gevolg van de ziekte niet in staat is om te werken, dan kunt u de medewerker gewoon  ziek melden. De oorzaak van de ziekte speelt geen rol.

 

Een medewerker werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt (deels) gesloten in verband met het coronavirus. Mag ik deze medewerker weer 100% arbeidsongeschikt melden? 

 

Dat is helaas niet mogelijk. De medewerker blijft voor 50% arbeidsongeschikt.  Of er wel of niet werk is speelt geen rol. U kunt mogelijk een beroep doen op de door de overheid beschikbaar gestelde regeling de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

 

 

Mijn medewerker is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven, mag dat? 

Nee, angst voor het coronavirus is geen reden voor een medewerker om thuis te blijven. Ga het gesprek aan met uw medewerkers en maak samen afspraken door bijvoorbeeld gebruik te maken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen).

Mijn medewerker kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik het salaris van deze medewerker doorbetalen? 

 

Ja, u moet uw medewerker doorbetalen. U mag de medewerker niet ziek melden.

Maar mogelijk kun u een beroep doen op de door de overheid beschikbaar gestelde regeling de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

Een medewerker was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar het bedrijf is gesloten in verband met het coronavirus. Moet ik de medewerker nu wel gedeeltelijk hersteld melden? 

Het gaat er niet om of er wel of geen werk is, maar of de medewerker kán werken. U moet deze medewerker dus gedeeltelijk hersteld melden. Mogelijker kunt u een beroep doen op de door de overheid beschikbaar gestelde regeling de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

Ja, u bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Op internet zijn er al veel tips te vinden. Bekijk de sites van bijvoorbeeld RIVM, OVAL, werkgeversverenigingen en vakbonden. U kunt ook uw arbodienst om advies vragen.

 

 

 

Mag ik als werkgever vragen naar mogelijke coronabesmetting en die registreren?

 

U mag uw werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts etc.). U mag hiervoor een checklist aanreiken. Ook kunt u de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren. Verder heeft u het recht om werknemers te vragen zich te melden als ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden. Zo kunt u passende maatregelen nemen, zoals:

 

·       de werknemer opdragen om thuis te blijven en (voor zover mogelijk) thuis te werken;

·       nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.

 

Dit alles is in overstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En het is in overeenstemming met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

 

Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag u een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. U mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al u medewerkers vragen.

 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag u werknemers niet zelf controleren op mogelijke coronabesmetting. Ook mag u geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. 

 

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

 

Artikel 3 lid sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming.  Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan goede opvolging van de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de GGD. Ga na of ter bescherming van de kwetsbare werknemer aanvullende voorzorgen en instructie nodig zijn. En vervolgens of die redelijkerwijs te organiseren zijn. Hierbij moet u meewegen dat de werknemer mogelijk al ervaring heeft met hygiënisch handelen omdat dit voor hem altijd al noodzakelijk is.

Verder is het goed als directe collega’s bekend zijn met de verhoogde kwetsbaarheid van de werknemer, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Zolang de werknemer en zijn collega’s geen klachten hebben, iedereen de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt en het werk geen verhoogde besmettingsrisico’s oplevert, kan hij in principe gewoon werken. Tegelijkertijd is het goed om bij beslissingen hierover ook eventuele (grote) zorgen van de werknemer mee te wegen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd risico op besmetting oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. Denk bijvoorbeeld aan directe COVID-19 patiëntenzorg. Of aan werk waarin de werknemer in contact komt met besmette materialen. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.


Verzekeringen

Ik heb veel zieke werknemers nu,  dekt mijn ziekteverzuimverzekering de loondoorbetaling?

 

Ja, dit valt onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering en de eventuele ziektewetverzekering (bij eigenrisicodragen voor de ziektewet). Ook ziekte door het coronavirus. De oorzaak van de ziekte speelt geen rol. Er is geen dekking  wanneer de werknemer gewoon gezond is en er kan om een andere reden dan ziekte niet worden gewerkt, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. In dat geval kunt u mogelijk een beroep doen op de door de overheid beschikbaar gestelde regeling de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

Ik heb door de maatregelen van de overheid moeite met het voldoen van de premie van mijn verzekeringen (zakelijk en inkomen). Hoe gaan verzekeraars hier mee om? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor uitgestelde betaling of deelbetalingen? 

 

Verzekeraars werken momenteel aan oplossingen om minder streng te zijn in het aanmaanproces voor de premie-incasso. Er zijn verzekeraar die 60 extra dagen tijd geven om de betaling te voldoen. U heeft daarmee een betalingstermijn van 90 dagen. Neem contact op met uw Mercer-consultant zodat wij kunnen overleggen met uw verzekeraar en een geschikte oplossing voor u kunnen realiseren.

 

Ik heb als werkgever WIA-verzekeringen voor mijn medewerkers. Een medewerker is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik na 2 jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?

 

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Wanneer het UWV uw medewerker na 2 jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaart dan is er recht op een WIA-uitkering. Verzekeraars zullen derhalve ook tot een uitkering overgaan, in aanvulling op de uitkering van het UWV.

 


Stel mijn medewerker wordt ziek als gevolg van het coronavirus in een land of gebied waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies geldt. Keert mijn ziekteverzuimverzekering of WIA-verzekering uit?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houdt uw verzekeraar  vanzelfsprekend rekening met de door u gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden. 

 

 

Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA en er is een herbeoordeling aangevraagd / bezwaar of beroep ingediend bij UWV. Kan ik een hierop een tijdige reactie verwachten?

Onze Mercer consultant is in samenspraak met u in nauw contact hierover met het UWV. Er zijn momenteel geen tekenen dat de huidige “coronacrisis” een reactie van het UWV zou vertragen.

 

Is er, in het geval van Corona, dekking in het buitenland op een zorgverzekering?

Ja, voor spoedeisende zorg. Wel kan er afhankelijk van het land/regio waar de zorg wordt afgenomen sprake zijn van een limiet van 1 maal het Nederlandse tarief.  Een aanvullende verzekering en/of reisverzekering met dekking voor ziektekosten kan dit (secundair) aanvullen.

 

Zijn de kosten voor een COVID-19 test en behandelingen gedekt op de zorgverzekering?

Op medische indicatie is dit gedekt. Zonder medische indicatie is dit niet gedekt.

 

Welke kosten in het kader van een COVID-19 test vallen wel of niet onder het verplichte en vrijwillige eigen risico?

  • Huisartsenbezoek en of behandeling door huisarts. – Volledige vergoeding zonder eigen risico.
  • Laboratorium onderzoek, - Volledige vergoeding met verrekening van eigen risico.
  • Ziekenhuiszorg - Volledige vergoeding met verrekening van eigen risico.

Kan ik nu nog offertes voor een ziekteverzuimverzekering aanvragen?

 

Ja dan kan, echter de verzekeraars beperken momenteel de mogelijkheid in keuze voor eigen risicotermijn. Eigen risico opties van 2, 5 of 20 wachtdagen zijn (tijdelijk) niet meer mogelijk. Momenteel gelden bij de meeste verzekeraars als keuzemogelijkheid: 30, 65 of 130 werkdagen.

Offertes voor een stop lossverzekering (met eigen risico in geld uitgedrukt – eigen behoud) worden vooralsnog niet in behandeling genomen.

 

Ik heb een ziekteverzuimverzekering en ik wil het aantal wachtdagen verminderen. Kan dat nu?

Een risicoverzwaring in de dekking is helaas tijdelijk niet mogelijk. Denk hierbij aan verlagingen van het aantal wachtdagen (eigen risicotermijn), verhoging van het dekkingspercentage of het (extra) meeverzekeren van werkgeverslasten.

 

NOW: Heeft het verkrijgen van NOW impact invloed op de hoogte van het verzekerde loon van mijn werknemers? 

Nee, het verzekerde SV-loon van uw onderneming verandert niet door gebruik te maken van de NOW-regeling. Uw werknemers behouden immers hun salaris en daarmee het bestaande recht op de door u afgesloten inkomensverzekeringen.

 

Ik wil gebruik maken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of heb al een toekenning voor de Regeling voor werktijdverkorting (WTV). Met welk loon rekent het UWV als een werknemer op een gegeven moment de WIA instroomt?

Hiervoor zullen we contact moeten opnemen met het UWV.

 

 

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit? 

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

 

 

Is er, in het geval van Corona, dekking op de zorgverzekering?

In Nederland en bij tijdelijk verblijf in het buitenland is er overeenkomstig de gesloten verzekering dekking voor de medische kosten die gemaakt worden. Er is dus geen uitsluiting voor COVID19 op de voorwaarden van de basisverzekering! Opzet of roekeloos gedrag zijn hier niet op uitgesloten

Zijn de kosten voor ambulancevervoer en bij verplaatsing per ambulance of helikopter naar een andere IC of buitenlands ziekenhuis gedekt op de zorgverzekering?

De verzekerde is voor ziekenvervoer, anders dan per motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg, een eigen bijdrage per kalenderjaar verschuldigd. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald in welke situaties de eigen bijdrage niet van toepassing is.

 

Kunnen zorgverzekeraars in financiële problemen raken door COVID-19?

De zorgverzekeraars zijn eensgezind. Wat nu centraal staat is dat verzekerden kunnen blijven rekenen op zorg en dat zorgaanbieders niet omvallen als gevolg van de COVID-19. Zorgverzekeraars werken tijdens de coronacrisis nauw samen. Concurrentie wordt nu even aan de kant gezet.

 

 

Wat betekent dit concreet?

  • Verzekeraars delen samen de lasten.
  • Inzet financiële reserves waar nodig.
  • Financiële regelingen voor zorgaanbieders.
Chart


Belastingen

Wat zijn de gevolgen van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland bij thuiswerken grensarbeiders als gevolg van Corona?

Nederland en Duitsland hebben gezamenlijk besproken af te wijken van het bestaande belastingverdrag. De corona-afspraken gelden met terugwerkende kracht van 11 maart tot in ieder geval 30 april. Daarna wordt van maand tot maand verlengd, totdat één van beide landen de afspraak opzegt.

 


TOZO: Ik ben zelfstandige en heb een partner: hoe wordt er omgegaan met de loonheffing? 

U ontvangt de uitkering voor u en uw partner. Op beide uitkeringen wordt loonheffingskorting toegepast. Mocht u of uw partner een dienstbetrekking in loondienst hebben dan is de kans groot dat u teveel loonheffingskorting ontvangt. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte van komend jaar.