Pensioenuitdagingen in beeld
Concept wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen ligt ter consultatie

De belangrijkste onderwerpen van dit concept wetsvoorstel zijn:

  1. Vervanging van recht voor uitvoerder om een klein pensioen af te kopen door een wettelijk recht voor de uitvoerder om dat over te dragen;
  2. De mogelijkheid om zonder instemming van de rechthebbende – onder voorwaarden – de opgebouwde pensioenen collectief te converteren naar een nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd.

Waardeoverdracht klein pensioen


Het voorstel behelst dat zeer kleine pensioenen (minder dan € 2,- per jaar) vervallen bij einde deelneming, tenzij de gewezen deelnemer emigreert naar een andere lidstaat en daar de pensioenuitvoerder van op de hoogte heeft gesteld (in verband met bepalingen van EU-recht). In het overgangsrecht wordt onder voorwaarden ook de mogelijkheid geschapen om dit voor bestaande zeer kleine pensioenen van inactieven te doen.

Afkoop van een klein pensioen blijft min of meer op basis van de huidige regels in stand voor een ingegaan pensioen. Datzelfde geldt voor een klein pensioen van degene die meer dan 2 jaar vóór inwerkingtreding van dit wetsvoorstel gewezen deelnemer is geworden.

Voor degene die gewezen deelnemer worden na ingang van het wetsvoorstel of in de periode van 2 jaar daarvoor gaan nieuwe regels gelden. De pensioenuitvoerder heeft het recht (niet de plicht) de waarde van een klein pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever van de gewezen deelnemer. De nieuwe pensioenuitvoerder moet hieraan meewerken. Voor die overdracht geldt individuele actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen en er mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht bij de (gewezen) deelnemer. Het recht op afkoop van klein pensioen vervalt voor deze groep.

Het pensioenregister zal zodanig worden aangepast dat de uitvoerder op basis van de gegevens in het register kan nagaan of waardeoverdracht mogelijk is.

Collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing fiscale pensioenrichtleeftijd

Het concept wetsvoorstel bevat ook een wijziging van artikel 83 Pensioenwet voor de mogelijkheid van collectieve waardeoverdracht.

Nu kan een individuele aanspraakgerechtigde nog bezwaar maken tegen de overdracht van zijn waarde. Voorgesteld wordt om dit onder voorwaarden te laten vervallen als die waardeoverdracht bedoeld is om de aanspraken te converteren naar de nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd.

Naast de werkgever kunnen nu ook de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen een verzoek doen tot waardeoverdracht. Dat is duidelijk als sprake is van een pensioenregeling in een cao of er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds, maar bij andere regelingen lijkt de individuele werknemer op zich weer de partij waarmee de regeling is overeengekomen. Gelet op de toelichting lijkt hier bedoeld te zijn dat die aanpassingssystematiek onderdeel moet zijn (geworden) van de pensioenregeling.

Voorwaarden zijn, naast de eis dat dit alleen geldt voor de wijziging naar de nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd:

  1. De pensioenaanspraken worden collectief actuarieel gelijkwaardig herrekend;
  2. De pensioenregeling voorziet in de mogelijkheid de ingangsdatum van het pensioen te wijzigen naar de ingangsdatum vóór de wijziging.

Een latere wijziging in de ruilfactoren (uiteraard op basis van recente grondslagen van de uitvoerder) ontneemt niet de mogelijkheid gebruik te maken van die nieuwe wettelijke mogelijkheid.

Hoe verder?

Dit is nog maar een consultatiedocument. Nadat de opmerkingen uit het ‘veld’ ontvangen en verwerkt zijn, zal de parlementaire behandeling van het daaraan gewijzigde wetsvoorstel aanvangen.

Gelet op de aard van deze materie zal dat hoogstwaarschijnlijk nog wel tot wat discussies leiden in het parlement en dus ook mogelijke aanpassingen. 

Benieuwd wat de nieuwe wetgeving voor invloed heeft op uw pensioenregeling, of pensioenfonds? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.