10e Pensioenfondsenseminar
Bouwen aan vertrouwen in de pensioensector, er valt nog veel te ontdekken!

Het vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds is het afgelopen jaar ondanks alle positieve inspanningen van de fondsen min of meer gelijk gebleven. Deelnemers geven hun pensioenfonds met een 5,9 een krappe voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer onder ruim 800 pensioenfondsdeelnemers. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het 10e Mercer Pensioenfondsenseminar, dat op 11 oktober jl. werd gehouden in Madurodam. Een recordaantal deelnemers bezocht het seminar met als thema “er valt nog veel te ontdekken”: van het herwinnen van het vertrouwen van deelnemers, via het beleggen in tijden van lage rentes en klimaatverandering tot het vormgeven van een nieuw en toekomstbestendig pensioensysteem.

Vertrouwen


Van de pensioenfondsen die deelnamen aan het seminar geeft 42% aan in het afgelopen jaar de communicatie richting deelnemers verbeterd te hebben. Toch heeft dit niet geleid tot een toename van het vertrouwen onder pensioenfondsdeelnemers. 93% van hen geeft namelijk aan dat het vertrouwen ten opzichte van een jaar geleden gelijk is gebleven of zelfs is afgenomen. Hoogleraar cognitieve neugrid-xetenschappen Victor Lamme, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en gastspreker op het seminar, is niet verrast. “Meer communicatie en transparantie richting deelnemers leidt niet automatisch tot meer vertrouwen”, stelt Lamme, “het gaat vooral om hoe er gecommuniceerd wordt. Als fondsen communiceren dat zij het eigenlijk ook niet weten doet dit het vertrouwen geen goed. De meeste pensioenpotjes in Nederland zijn echter goed gevuld. Als je inzichtelijk kan maken wat iemand nu in zijn pensioenpot heeft, zonder doorberekeningen, aannames, of toekomstige beloftes, geeft dit de deelnemers een duidelijk en positief beeld. Als het daarnaast mogelijk is om een vergelijking te maken van ‘jouw’ pensioenpot met vrienden, collega’s of buren, dan maak je pensioenopbouw interessant.”

Biedt de deelnemers een keuze


Op de vraag in Mercers onderzoek hoe pensioenfondsen het vertrouwen van deelnemers kunnen vergroten, was één van de meest gegeven antwoorden “het bieden van meer eigen keuze aan de pensioenfondsdeelnemers” Toch gaf slechts 2% van de pensioenfondsen aanwezig op het seminar aan iets met deze boodschap gedaan te hebben het afgelopen jaar. “Er liggen volop mogelijkheden voor de pensioensector om de belangrijkste stakeholders, de deelnemers, tevredener te krijgen en te houden”, aldus Tim Burggraaf van Mercer. “Deelnemers hebben behoefte aan heldere communicatie en simpele tools die hen helpen tijdens en na het werkzame leven. De huidige wetgeving biedt bovendien ruimte om individuele keuzes te maken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het pensioenresultaat. Sterker nog: de nieuwe wet die doorbeleggen na de pensioendatum in een DC-regeling mogelijk maakt, kan resulteren in een pensioen dat 20% hoger ligt dan tot nu toe gebruikelijk voor DC. Dit betekent vooral niet dat deelnemers een scala aan mogelijkheden geboden moet gaan worden. Met een aantal goede default-opties komen fondsen al tegemoet aan de vraag van de deelnemers. Uitvoerders moeten dan ook werk maken van de implementatie van deze wet, in het belang van de deelnemers.”

Verantwoordelijkheid voor de pensioensector


De oplossing voor de vertrouwenscrisis moet de pensioensector echter wel bij zichzelf zoeken. Marc Heemskerk van Mercer, de kersverse actuaris van het jaar 2016: “Ons pensioenstelsel is zo slecht nog niet. In Duitsland kijkt men met verbazing naar de discussie die wij in Nederland voeren.” De AOW-uitkering zorgt voor een basisinkomen en een groot percentage van de bevolking bouwt daarnaast pensioen op in de tweede pijler. Ook de hoogte van de premie en de inhoud van onze pensioenpotten is boven de norm die internationaal wordt gehanteerd voor een goed pensioenstelsel. “Pensioenfondsen kunnen meer doen om die positieve aspecten te benadrukken”, aldus Marc. “Pensioenfondsen zijn doorgaans succesvolle beleggers. Van de uitkering van een gepensioneerde komt circa 50% uit de ingelegde premie. De rest is dus verdiend met beleggen.”

Beleggen in stressvolle tijden


Ook op het gebied van beleggen valt er nog veel te ontdekken. Pensioenfondsen zijn grote investeerders en zij hebben dan ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deelnemers van pensioenfondsen in Nederland doen hier in toenemende mate een beroep op. Zij hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord beleggen en willen bovendien dat er meer geïnvesteerd wordt in Nederlandse bedrijven en projecten. Voor pensioenfondsen liggen er ook op dit gebied volop kansen. Dennis van Ek van Mercer Investments: “Pensioenfondsen zouden er goed aan doen inzicht te krijgen in het vermogensdeel dat kan worden geïnvesteerd in illiquide beleggingen, zoals direct vastgoed en investeringen in private markten. Met dit zogenoemde “illiquiditeitsbudget” kunnen fondsen werk maken van hun sociaal-maatschappelijke doelstellingen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendement.“

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen staan anno 2016 voor grote vraagstukken. Risicomanagement gaat verder dan het mitigeren van renterisico. Er komt steeds meer besef van niet-financiële risico’s, zoals conflicten tussen landen, migratieproblematiek en klimaatverandering. Voor dergelijke risico’s ontbreekt vooralsnog een goed rapportagekader. Mercer participeert in de internationale “Task force on climate-related financial disclosures”, die zich precies met dit vraagstuk bezighoudt. In die hoedanigheid trakteerde Jillian Reid van Mercer Londen de deelnemers aan het seminar op een inkijkje in de beleggingsrisico’s van klimaatverandering. Dit aan de hand van een innovatief model dat Mercer ontwikkeld heeft om de financiële impact van klimaatrisico’s voor institutionele beleggers inzichtelijk te maken.

De toekomst van ons pensioenstelsel


Het 10e Mercer pensioenfondsenseminar was niet compleet zonder de visie van Marc Heemskerk op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Aan de hand van acht basisregels presenteerde hij zijn ideale pensioenstelsel. Het belangrijkste kenmerk van dit stelsel is de opsplitsing in een opbouwfase en een uitkeringsfase, met collectieve risicodeling waar nodig en individuele keuzemogelijkheden waar gewenst. Ook de meeste kansrijke varianten van de SER werden door Marc getoetst aan de acht criteria. Het blijft echter niet bij kwalitatieve vergelijkingen. Mercer heeft de diverse varianten gemodelleerd en kan laten zien wat de gevolgen kunnen zijn op het pensioenresultaat voor jong én oud.

De zeven stellingen voor een goed pensioenstelsel waar de acht basisregels op zijn gebaseerd zijn hier in 7 geanimeerde video's te zien.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd 10e Mercer Pensioenfondsen seminar. U mag van ons verwachten dat wij volgend jaar wederom met een interessant programma zullen komen.

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Verplicht veld