Mercer | Blik op 2018

Lees onze brochure Blik op 2018

Mercers Blik op 2018

Uw medewerkers, het kloppend hart van de organisatie

Het zijn fascinerende tijden. Ons land staat er op veel terreinen goed voor. Ons pensioenstelsel en ons zorgstelsel behoren tot de beste in de wereld. Inmiddels is onze arbeidsmarkt aanzienlijk flexibeler dan die van de meeste omringende landen. We hebben vrijwel volledige werkgelegenheid en we schrijven rond de drie procent economische groei. Toch kunnen wij niet op onze lauweren rusten. Om te behouden wat we hebben moeten we ons proactief blijven aanpassen aan een snel veranderende wereld.

TRENDS

Bedrijven, werknemers en consumenten hebben te maken met grote veranderingen op het gebied van globalisering, technologie, economie, demografie, klimaat en energie. De invloed van die trends is steeds sterker voelbaar en zal de komende jaren verder aan betekenis winnen. Als wij de welvaart voor onszelf en voor de generaties na ons willen behouden dan moeten wij een antwoord vinden op deze uitdagingen. We moeten deze ontwikkelingen niet afwachten, maar de komende jaren hier met z’n allen verder mee aan de slag gaan, want wie zich het beste aanpast aan de veranderende omgeving, heeft de toekomst.

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Er is de afgelopen jaren al heel veel bereikt. In nauw overleg met de sociale partners hebben overheid en politiek ons land geleidelijk omgevormd van een verzorgingsstaat tot een participatiemaatschappij. De verantwoordelijkheid voor het welbevinden van het werkende deel van de bevolking is steeds meer verschoven van de overheid naar werkgevers en werknemers. Concreet betekent dit dat werknemers steeds meer dan voorheen verantwoordelijk zijn voor hun eigen financiële planning, gezondheid en carrièreplanning. Wanneer mensen zelf hun toekomst vormgeven, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Tegelijkertijd worstelen veel mensen met deze rol, en ontstaat er een risico op een toenemende tweedeling in de maatschappij.

 

VERTROUWEN IN PENSIOEN

De eigen verantwoordelijkheid van werknemers zal de komende jaren verder toenemen. De kabinetsplannen voor het vernieuwen van het pensioenstelsel in 2020 zijn in dit verband van groot belang. De essentie van die plannen is dat iedere werknemer een eigen pensioenpot krijgt. Mercer verwacht dat de plannen - bij een zorgvuldige invoering - het toch al zeer goede stelsel verder zullen versterken. In het nieuwe stelsel blijven collectiviteit, solidariteit en risicodeling behouden. Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel volgens de internationale Mercer experts een van de beste ter wereld is, blijkt uit Mercer onderzoek dat Nederlanders weinig vertrouwen hebben in hun pensioen en dat veel Nederlanders zich zorgen maken over hun financiële situatie. Een individuele pensioenpot biedt werknemers inzicht in de eigen financiële toekomst en de mogelijkheid om deze zelf vorm te geven en kan zo bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in het pensioenstelsel.

ZORGPLICHT

Individualisering betekent niet dat alle verantwoordelijkheid voortaan bij het individu ligt. Overheid en werkgevers houden een essentiële rol die goed kan worden samengevat met het begrip ‘zorgplicht’. Uit Mercer onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers veel vertrouwen hebben in hun werkgevers als het gaat om het geven van inzicht in en ondersteuning bij hun financiële situatie en toekomst. Het is overigens ook duidelijk dat veel werkgevers worstelen met deze rol en met de wijze waarop zij deze in de toekomst dienen in te vullen.

 

TECHNOLOGIE

Technologie heeft grote toegevoegde waarde als het gaat om de invulling van die zorgplicht. Met behulp van innovatieve technologieën kan iedere werknemer de mogelijkheid worden geboden om individueel financieel inzicht te verkrijgen, ook als het gaat om de eigen pensioenplanning. Ondersteuning bij het interpreteren van de financiële informatie van de werknemer en het verschaffen van specifieke, op het individu toegespitste adviezen is en blijft daarbij echter cruciaal. Het uitwisselen van data tussen zorgverzekeraars, pensioenfondsen en ondernemingen kan ertoe leiden dat werkgevers zich met heel gerichte en precieze proposities tot werknemers kunnen richten, onder meer op het gebied van gezondheid, carrièreplanning, educatie en financiële planning.

TOEKOMSTBESTENDIGE WORKFORCE

Dit biedt voor werkgevers uitgelezen mogelijkheden om gericht te werken aan een toekomstbestendige ‘workforce’. Bijvoorbeeld door het opstellen van individuele programma’s die er toe bijdragen dat werknemers gezond zijn, financieel stevig in het zadel zitten en beschikken over precies de goede mix van vaardigheden die nodig zijn om flexibel te kunnen meebewegen met de soms heftige dynamiek die kenmerkend is voor de tijd waarin we leven. Een toekomstbestendige en flexibele workforce is sterk gebaat bij een diverse samenstelling. Niet alleen als het gaat om geslacht of achtergrond maar ook als het gaat om de samenstelling naar leeftijd. Het is van vitaal belang om iedere werknemer in zijn of haar kracht te zetten. Voor werkgevers is het de uitdaging om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan, en ook een kans om zich te onderscheiden in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

NIET AFWACHTEN

Afsluitend wil ik u nog het volgende meegeven. De plannen van het kabinet voor de herziening van het pensioenstelsel in 2020 zijn nog niet definitief. Toch raad ik u aan om deze herziening niet af te wachten, maar om met elkaar in gesprek te gaan over de maatschappelijke veranderingen waarmee u, op korte termijn en op lange termijn, te maken krijgt. Daarbij is het van belang om de gezondheid, carrièreplanning en pensioenplanning van individuele werknemers vanuit een integrale visie te benaderen. Deze elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Zij beïnvloeden, afzonderlijk maar ook in samenhang, het welzijn en inzetbaarheid van de individuele medewerker. Daarmee zijn ze eveneens doorslaggevend voor de slagkracht en effectiviteit van ondernemingen als geheel.

  Ja, ik wil Mercers 'Blik op 2018' lezen
Vul uw gegevens in en u ontvangt een e-mail met de brochure
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.