Privacyverklaring Mercer

To read in English, click here.

 

DEZE PRIVACYVERKLARING IS BESTEMD VOOR ALLE BEZOEKERS VAN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER). ALS U ZICH BINNEN DE EER BEVINDT, KLIK DAN HIER.


Mercer LLC en haar dochterondernemingen (het "Bedrijf") hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van internetgebruikers die onze website bezoeken, die te vinden is op www.mercer.com (de "Site"). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manieren waarop deze Site persoonlijke informatie verzamelt, het gebruik dat van die informatie wordt gemaakt en de manieren waarop wij persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt zullen beschermen. In het algemeen is persoonlijke informatie, informatie die kan worden gebruikt om u of uw activiteiten op de Site te identificeren of informatie over u die u aan ons verstrekt via diensten die op de Site worden aangeboden.

 

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die via de Site worden verzameld. Het is mogelijk dat wij  aanvullende persoonlijke (en andere) informatie over u of uw bedrijf hebben of verzamelen op grond van andere relaties die onderworpen zijn aan andere overeenkomsten en regels.

 

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

De informatie die door het Bedrijf via de Site wordt verzameld, valt in twee categorieën uiteen: (1) informatie die vrijwillig door bezoekers aan onze Site wordt verstrekt en (2) informatie die via geautomatiseerde middelen wordt verzameld wanneer bezoekers door onze Site navigeren.

 

Vrijwillig door u verstrekte informatie:

 

Tijdens het gebruik van deze Site, kunt u ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken om ons te helpen aan uw behoeften te voldoen. U kunt ons bijvoorbeeld uw e-mailadres geven om informatie aan te vragen, of u kunt ons uw postadres geven zodat wij u het materiaal kunnen opsturen dat u hebt aangevraagd. U kunt er ook voor kiezen om te solliciteren naar een baan bij het Bedrijf en een sollicitatieformulier in te dienen via onze carrièresite https://careers.mmc.com/.

Alle persoonlijke informatie die u ons toestuurt, zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat op de carrièresite of in deze Verklaring wordt aangegeven.

 

Informatie verzameld door geautomatiseerde middelen:

 

Om te begrijpen hoe wij cookies kunnen gebruiken op onze Site, zie onze Cookie Notice.

 

Om de veiligheid van het netwerk en een consistente service voor alle gebruikers te waarborgen, gebruikt het Bedrijf softwareprogramma's om bijvoorbeeld het netwerkverkeer te controleren, ongeautoriseerde toegang of toegang tot niet-openbare informatie te identificeren, computervirussen en andere software op te sporen die de computers van het Bedrijf of het netwerk zouden kunnen beschadigen, en de prestaties van het bedrijfsnetwerk en deze Site te controleren en af te stemmen. Tijdens deze controle kunnen deze programma's aanvullende informatie van uw computer detecteren, zoals uw IP-adres, adressen van netwerkpakketten en andere technische informatie. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt om de veiligheid en de prestaties van de netwerken en computersystemen van het Bedrijf te handhaven.

 

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

 

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken om aan uw behoeften te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wij u elektronisch of schriftelijk materiaal toesturen of dat u, als u ons uw telefoonnummer meedeelt, telefonisch contact van ons ontvangt in antwoord op uw verzoek. Wij werken samen met onze zakelijke partners om informatie te verzamelen over het gebruik van de Site. Onze zakenpartners verzamelen informatie zoals hoe vaak gebruikers de Site bezoeken en welke pagina's gebruikers bezochten voorafgaand aan hun bezoek aan de Site. Wij gebruiken deze informatie om de Site te onderhouden en te verbeteren.

 

We kunnen de informatie die we verzamelen en ontvangen ook anders gebruiken dan op het moment van verzamelen aan u beschreven of op grond van uw toestemming.

 

 

Met wie delen wij uw gegevens?

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken, delen, verkopen of anderszins gebruiken zonder uw toestemming, behalve voor zover vereist door de wet, in overeenstemming met uw instructies, of zoals aangegeven in deze Privacyverklaring:

 

  • Gelieerde ondernemingen: Om hen in staat te stellen diensten aan u te leveren en om hen in staat te stellen contact met u op te nemen met betrekking tot aanvullende producten en diensten waarin u interesse heeft getoond.
  • Agenten en dienstverleners: Wij sluiten soms contracten af met andere bedrijven en personen om functies of diensten voor ons of namens ons uit te voeren, zoals het hosten van deze Site, het verzenden van e-mailberichten en het voeren van telefoongesprekken. Zij kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie, zoals adressen, die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar zijn contractueel beperkt in het gebruik ervan voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten voor het bedrijf of namens ons.
  • Bedrijfsoverdrachten: Naarmate we ons Bedrijf verder ontwikkelen, kunnen we activa verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties is gebruikersinformatie doorgaans een van de overgedragen bedrijfsactiva. Ook als het Bedrijf zelf of een van de activa van het Bedrijf wordt overgenomen (inclusief door middel van een faillissementsprocedure), kan uw persoonlijke informatie een van de overgedragen activa zijn.
  • Juridische aangelegenheden: Het Bedrijf kan informatie over u of uw gebruik van deze Site zonder uw voorafgaande toestemming bewaren, en heeft het recht deze te onthullen, indien het Bedrijf te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) de rechten, eigendom of veiligheid van het Bedrijf of zijn filialen, andere gebruikers van deze Site of het publiek te beschermen en te verdedigen; (b) de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site af te dwingen; (c) te reageren op claims dat enige inhoud de rechten van derden schendt; (d) te reageren op claims van vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; (e) te reageren op een audit of een klacht of bedreiging van de veiligheid te onderzoeken; of (f) te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van de overheid.

 

Welke stappen ondernemen wij om uw informatie te beschermen?

 

Deze Site en alle informatie die u via deze Site verstrekt, wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten in door het Bedrijf beheerde databases.  Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers van ons en onze filialen, en tot die dienstverleners die ze moeten gebruiken om deze Site en onze producten of diensten te leveren. Wij hebben fysieke, administratieve en technische beveiligingen ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Echter, hoe effectief onze beveiligingsmaatregelen ook zijn, geen enkel beveiligingssysteem is ondoordringbaar. Wij kunnen de veiligheid van onze systemen niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet zal worden onderschept wanneer deze via het Internet naar ons wordt verzonden.

 

Enkele andere zaken

 

Toegang tot en correctie van uw informatie

 

Het is zeer belangrijk dat uw informatie accuraat en up-to-date is. Onnauwkeurige of onvolledige informatie kan ons vermogen om u relevante diensten te leveren beïnvloeden. Graag worden wij op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van de "contacteer ons"-functie van deze website.

 

 

Externe koppelingen:

 

Deze Site bevat links naar andere sites die worden beheerd door andere organisaties dan de Vennootschap. Als u de website van een andere organisatie bezoekt via een verstrekte link, kan de andere organisatie informatie over u verzamelen. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van gelinkte websites of het gebruik ervan. Zodra u deze Site via een dergelijke link hebt verlaten (u kunt zien waar u bent door de URL in de locatiebalk van uw browser te controleren), dient u het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en praktijken van die websites te raadplegen om te bepalen hoe zij omgaan met de informatie die zij van u verzamelen.

 

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring op internationale gebruikers:

 

Deze Privacyverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met en is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving. Indien u deze Site bezoekt vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, stemt u ermee in dat uw gebruik van deze Site onderworpen is aan de voorwaarden van deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden en erkent en aanvaardt u dat uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet geacht worden hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als uw thuisland en die mogelijk geacht worden inadequate privacywetten te hebben onder de wetten van uw rechtsgebied. Zie ook de Privacyverklaring of het Privacybeleid dat beschikbaar is op andere Mercer-sites, zoals landspecifieke sites zoals mercer.xx of sites voor speciale doeleinden zoals imercer.com, voor informatie over de privacybehandeling voor gebruikers van deze sites.

 

 

Kinderen:

 

Deze Site is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen, gebruiken of onthullen niet bewust informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. In het geval dat dergelijke informatie zou worden verzameld, zou dit puur toeval en onbedoeld zijn.

 

 

Rechten van inwoners van Californië:

 

Klik hier voor onze privacyverklaring voor inwoners van Californië

 

 

Voor carrièrekandidaten:

 

Lees onze Privacyverklaring voor carrièrekandidaten die op onze carrièrewebsites staat, beschikbaar op https://careers.mmc.com/

 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

 

De Privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Ze werd voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2021. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we de datum bijwerken waarop deze voor het laatst is gewijzigd. Alle wijzigingen die wij aanbrengen in deze Privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht wanneer wij de herziene Privacyverklaring op deze Site plaatsen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Vragen of opmerkingen?

 

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring of onze behandeling van uw privacy in het algemeen, kunt u deze richten aan de onderneming via privacycoordinator@mercer.com of door contact op te nemen met de onderneming via:

 

Mercer LLC
1166 Avenue of Americas
New York, New York 10036
VERENIGDE STATEN