DCSIMG
Mercer
Eigen risicodrager is verantwoordelijk voor re-integratie

Contact : Mercer Feedback


Eigen risicodrager is verantwoordelijk voor re-integratie

 

Snelkoppelingen

Eigen risicodragen

Aanvraag eigen risicodragerschap

WGA uitkeringen

Re-integratie

Zelfstandig bestuursorgaan

Inloop- en uitlooprisico

Verhalen van WGA-premie

Balansvoorzieningen en arbeidsongeschiktheid

Wijziging rechtsvorm en eigen risicodragen

Fusies en eigen risicodragen WGA

Meest gestelde vragen en antwoorden

Artikelen

Documenten download

De afweging om te kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de WGA blijkt in de praktijk niet altijd enkel een zuiver financiële afweging te zijn. Werkgevers laten zich daarbij ook leiden door de wetenschap dat ze gedurende maximaal 10 jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-)medewerkers. Dit schrikt menigeen af.

 

Begrijpelijk, maar niet geheel terecht. Re-integratie en begeleiding kunt u uitbesteden en de meeste gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers zullen slechts tijdelijk in de WGA zitten en niet de hele 10-jaarsperiode volmaken.


De eerste twee ziektejaren gelden de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter. Bent u er niet in geslaagd de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer intern of extern te re-integreren, dan vindt instroom in de WIA plaats. Bent u geen eigen risicodrager voor de WGA dan neemt het UWV de re-integratieverantwoordelijkheid van u over. Wellicht een geruststellende gedachte, u raakt echter dan wel de regie kwijt over het gehele proces, terwijl u wel door middel van de gedifferentieerde WGA-premie de rekening gepresenteerd krijgt. Via die premie wordt immers de WGA-uitkeringen uiteindelijk bij u verhaald en dan zou het wel zo prettig geweest zijn als u daar dan nog enige invloed op had kunnen uitoefenen. Helaas is dat niet of nauwelijks het geval.


Eigen risicodragers zullen het gehele traject, vanaf de eerste ziektedag, als regisseur kunnen optreden en daarmee ook effectiever de schadelasten kunnen beheersen. Samen met de werknemer kunt u bepalen hoe de re-integratie wordt vormgegeven. Er gelden hierbij geen vormvereisten zoals het opstellen van een re-integratievisie. Samen maakt u afspraken over wat u beiden gaat doen en re-integratie en wat daarbij het doel is (bijvoorbeeld of uw medewerker steeds meer uren gaat werken, dat hij ander werk gaat doen binnen uw bedrijf of dat er werk wordt gezocht bij een andere werkgever). Hierdoor is maatwerk mogelijk. De werkzaamheden kunnen overigens worden uitbesteed aan bijvoorbeeld de WGA ERD verzekeraar en/of re-integratiebedrijf. Uw casemanager heeft dan weer de taak deze externe actoren aan te sturen.


Als eigen risicodrager dient u de re-integratiebegeleiding van de werknemer voort te zetten na instroom in de WIA. U moet hierbij voorbeeld denken aan de voortzetting van het Plan van aanpak inclusief de eventuele bijstellingen. Dit hoeft geen probleem te zijn als de re-integratie volgens plan verloopt en op koers ligt. In de situatie dat uw (ex-) werknemer nog geen werk heeft zal de intensiteit van de re-integratie moeten toenemen. Eén van de voordelen van eigen risicodragen is dat u de regie over het re-integratietraject behoudt. Het nadeel is dat de inspanningen door u zelf gefinancierd moeten worden. De WGA ERD verzekeraar zal echter in veel gevallen ook haar steentje kunnen en willen bijdragen. De verzekeraar heeft er, meer dan het UWV, belang bij dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zo snel en optimaal mogelijk wordt gereïntegreerd.


U, maar ook de verzekeraar, heeft er alle belang bij dat wanneer de loongerelateerde uitkering loopt, de betrokkene een baan heeft waarbij de verdiencapaciteit zoveel mogelijk wordt benut. Die loongerelateerde uitkering is namelijk lager wanneer het inkomen uit de (nieuwe) baan hoger is. Na afloop van de loongerelateerde periode is de prikkel voor de werknemer juist groter om de verdiencapaciteit zo maximaal mogelijk in te vullen. Lukt dat onvoldoende dan resteert immers de lage vervolguitkering die 70% van het minimumloon bedraagt maal het arbeidsongeschiktheidspercentage.


Wanneer u zelf de regie in handen heeft kunt u sneller inschatten of een WGA-uitkering nog noodzakelijk en terecht is. Indien door re-integratie binnen de periode van 10 jaar de WGA-uitkering kan worden verminderd of kan worden stop gezet heeft dit een positief effect op uw kosten, lees verzekeringspremie. In het kader van re-integratie zullen WGA ERD verzekeraars bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld omscholing van de betrokken (ex-) medewerkers.


Als eigen risicodrager dient u zelf in de gaten te houden of de betrokken werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Doet hij dit niet dan mag u sanctiemaatregelen opleggen.


Een eigen risicodrager heeft bovendien recht op re-integratiesubsidies, zoals werkplekaanpassingen. Ook premiekortingen bij het in dienst nemen of in dienst houden van arbeidsgehandicapte werknemers (personen met structureel functionele beperkingen) zijn op eigen risicodragers van toepassing. Uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-)werknemer kan eveneens in aanmerking komen voor vergoedingen voor bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, jobcoach of doventolk.


Al met al zijn de kosten van re-integratie na instroom in de WGA goed beheersbaar vanwege het ontbreken van vormvereisten en door financiële ondersteuning vanuit overheid, in de vorm van subsidies, en de private verzekeraar die gericht is op schadelastbeheersing. 

 


Mocht u vragen hebben over het eigen risicodragerschap of wilt u een erd-verzekeringsofferte ontvangen, dan kunt u contact opnemen met een van onze consultants via w...@mercer.com. Zij beantwoorden graag uw vraag.

 

 

 


Contact

Gerrit bij de Leij

phone-icon +31 20 541 9415

email-icon E-mail

Gerrit bij de Leij


English summary

Risk retention in relation to the WGA – opting out

Read more...